Ministerstwo Zdrowia przedstawiło 2 grudnia do konsultacji projekt tego sprawozdania za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. z którego wynika, że ponad 80 dorosłych mieszkańców Polski spożywa alkohol, a prawie 12 % go nadużywa.
Resort przedstawił w raporcie wyniki realizacji takich celów jak min. ograniczenie szkód zdrowotnych wynikających ze spożywania alkoholu, zmniejszenie dostępności i zmiana struktury spożywania alkoholu, ograniczenie zaburzeń życia rodzinnego oraz ograniczenie zjawiska picia alkoholu przez dzieci i młodzież.
Jak czytamy w raporcie wsparcie placówek leczenia uzależnienia od alkoholu ze strony samorządów gmin w 2012 r. pokazuje, że łączna wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie lecznictwa odwykowego w ramach gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynosiła w 2012 r. 33 008 393 zł i była niższa w porównaniu z rokiem poprzedzającym o 3 814 937 zł.
W ramach działań profilaktycznych z zakresu wczesnego rozpoznawania i krótkiej interwencji samorządy gminne finansują szkolenia lekarzy i pielęgniarek. W 2012 r. przeszkolono 18 lekarzy i 184 pielęgniarki. W ramach swoich obowiązków Ministerstwo Zdrowia zadbało, aby w programie specjalizacji z medycyny rodzinnej, we wszystkich ośrodkach szkolenia lekarzy rodzinnych, odbywały się zajęcia seminaryjne uczące interwencji w przypadku pacjentów pijących alkohol. Tematyka dotycząca profilaktyki programów alkoholowych wśród dorosłych jest przedmiotem kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

Źródło: www.mz.gov.pl