Na mocy zarządzenia z 16 marca Adam Niedzielski, minister zdrowia, powołał Radę Organizacji Pacjentów. Rada liczy 15 osób powołanych na 5 lat. Kandydatów zgłaszały największe ogólnopolskie organizacje pacjentów, zarejestrowane, od co najmniej 5 lat. Zgłoszonych zostało 55 kandydatów. Jak zaznaczył szef resortu, powołanie ROP, to historyczna chwila. Nigdy wcześniej przy ministrze zdrowia nie było takiej Rady. ROP będzie wzmacniać pozycję pacjentów w procesach decyzyjnych dotyczących ochrony zdrowia. 

 

Dwie rady, dwa sposoby działania

Warto przypomnieć, że ROP w lutym 2020 roku powołał Bartłomiej Chmielowiec, rzecznik praw pacjenta. W skład tej Rady wchodzi jednak siedem razy więcej osób, bo są to przedstawiciele aż 112 organizacji, począwszy od AMICUS Fundacji Łuszczycy i ŁZS, przez Federacje Pacjentów Polskich, po Stowarzyszenie Pacjentów z Niewydolnością Układu Pokarmowego "Apetyt na Życie". Reprezentują one głos środowiska pacjentów różnych grup m.in. onkologii, chorób cywilizacyjnych, autoimmunologicznych, neurologii i psychiatrii, chorób rzadkich, seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami i niesamodzielnych. W Radzie przy MZ zasiadają przedstawiciele największych, zwykle parasolowych, organizacji zrzeszających mniejsze fundacje i stowarzyszenia. Mają się spotykać raz na kwartał. 

– Włączamy Państwa w prace nad zmianami w systemie ochrony zdrowia. Najważniejszym celem Rady będzie konsultowanie projektów legislacyjnych. To dowód na to, że pacjentocentryzm nie jest tylko deklaracją, ale naszym priorytetem – podkreślił minister zdrowia Adam Niedzielski, dodając, że ROP jest łącznikiem między ministrem zdrowia a środowiskiem pacjentów. – MZ jest otwarte na wnioski i postulaty Rady, które zamienią się na propozycje przepisów - podsumował minister zdrowia. 

Rada ta jest organem pomocniczo-doradczym w zakresie prowadzenia dialogu w sprawach systemowych w ochronie zdrowia. Do zadań nowo powołanego organu należy:

 • koordynowanie współpracy organizacji pacjentów z ministrem,
 • omawianie spraw systemowych w ochronie zdrowia przekazanych przez organizacje pacjentów,
 • przyjmowanie propozycji zmian legislacyjnych do projektów aktów normatywnych od organizacji pacjentów w celu wypracowania wspólnych stanowisk i przedstawienia ich ministrowi,
 • zachęcanie organizacji pacjentów do czynnego udziału w procesie legislacyjnym,
 • koordynowanie po stronie organizacji pacjentów działań w zakresie prowadzonych przez urząd obsługujący ministra prekonsultacji oraz konsultacji publicznych projektów aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych,
 • współpraca z innymi radami zrzeszającymi organizacje pacjentów, przede wszystkim z działającymi przy Biurze Rzecznika Praw Pacjenta i Narodowym Funduszu Zdrowia.

Rada przy RPP w 2021 roku spotkała się aż osiem razy. W Radzie powołanej przez RPP  działa obecnie 8 zespołów roboczych:

 • Zespół ds. chorób autoimmunologicznych;
 • Zespół ds. chorób cywilizacyjnych;
 • Zespół ds. onkologii;
 • Zespół ds. propozycji zmian systemowych;
 • Zespół ds. psychiatrii i neurologii;
 • Zespół ds. chorób rzadkich;
 • Zespół ds. seniorów;
 • Zespół ds. ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Rada przy RPP skupia swoją działalność na wprowadzaniu zmian w systemie opieki zdrowotnej tak, aby stał się on przyjazny zarówno dla pacjenta, jak i jego bliskich. Wskazuje rozwiązania, które wzmocnią poczucie bezpieczeństwa pacjenta, a jednocześnie będą stanowiły podstawę do przestrzegania jego praw.

 


  Kogo minister zdrowia powołał do Rady Organizacji Pacjentów

  W skład Rady weszli:

  • Elżbieta Oleksiak – Polski Związek Niewidomych;
  • Krystyna Wechmann – Federacja Stowarzyszeń Amazonek;
  • Ks. Arkadiusz Nowak – Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej;
  • Joanna Pietrusiewicz – Fundacja Rodzić po Ludzku;
  • Jacek Hołub – Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita”;
  • Stanisław Maćkowiak – Federacja Pacjentów Polskich;
  • Aleksandra Rudnicka – Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi SANITAS;
  • Paweł Wójtowicz – MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę;
  • Magdalena Kołodziej – Fundacja MY Pacjenci;
  • Urszula Jaworska – Fundacja Urszuli Jaworskiej;
  • Anna Śliwińska – Polskie Stowarzyszenie Diabetyków;
  • Piotr Fonrobert – Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych oraz Stowarzyszenie Pomocy Chorym na GIST;
  • Małgorzata Durka – Związek Stowarzyszeń Koalicja „Na Pomoc Niesamodzielnym”;
  • Piotr Dąbrowiecki – Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na astmę alergie i POCHP;
  • Dorota Korycińska – Fundacja OnkoCafe-Razem Lepiej, Alivia – Fundacja Onkologiczna, Fundacja „Pokonaj raka”, Stowarzyszenie Walki z Rakiem Jajnika Niebieski Motyl, Stowarzyszenie Neurofibromatozy Polska Alba Julia, Fundacja OmeaLife.

  Przewodniczącym Rady został ks. Arkadiusz Nowak, wiceprzewodniczącą Magdalena Kołodziej. Członkom Rady nie przysługuje wynagrodzenie z z tytułu uczestnictwa w posiedzeniach, a jedynie zwrot kosztów podróży, jak za delegacje.  Rada podejmuje decyzje i przyjmuje stanowiska w drodze uchwały większością głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Rady. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.