Program zakłada poprawę efektywności wykorzystania infrastruktury szpitala przez zmianę trybu i warunków udzielenia świadczeń. Przewidziano między innymi zmianę formy udzielania świadczeń z trybu stacjonarnego (hospitalizacja) na tryb jednodniowy (pobyt dzienny i ambulatoryjny). Rozwiązanie to zapewni lepsze wykorzystanie aparatury medycznej oraz szybszą diagnostykę. W efekcie leczenie chorego będzie możliwe w sposób niewykluczający go na dłużej z życia rodzinnego i zawodowego.

W ramach programu przewidziano utworzenie zaplecza nowoczesnych pracowni diagnostycznych i świadczeń udzielanych w trybie jednodniowym, dziennym i ambulatoryjnym, utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego, utworzenie Zakładu Radioterapii, dostosowanie Kliniki Chorób Zakaźnych do wymagań koniecznych do leczenia osób podejrzanych o zarażenie wirusem ebola, przeniesienie jednostek zabiegowych (mieszczących się w dawnym klasztorze) do obiektów dobudowanych od strony północno-wschodniej zespołu Klinik SPSK Nr 1 przy ulicy Staszica 16.

Czytaj: NIK: potencjał szpitali klinicznych jest niewykorzystywany >>>

Program zakłada także wykonanie dachu szpitala w technologii umożliwiającej wybudowanie lądowiska dla helikopterów, poszerzenie działalności szpitala w zakresie transplantologii szpiku (zwiększenie liczby przeszczepów allogenicznych), powiększenie bazy kliniki Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku (stworzenie zaplecza dla pobytów dziennych pacjentów i jednodniowych do chemioterapii) a także zakup wyposażenia dla klinik przeniesionych do nowych miejsc i doposażenie w aparaturę pozostałych klinik i zakładów.

Realizacja tych zadań to kolejny etap dostosowywania infrastruktury szpitala do wymogów unijnych.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.