Autorka podkreśla, że sprawne zarządzanie podmiotem leczniczym nie byłoby możliwe bez dostępu do informacji o posiadanych zasobach czynników produkcji, o źródłach ich finansowania, o realizowanych procesach i ich kosztach, uzyskiwanych  przychodach oraz o osiągniętych rezultatach działalności. Zasadniczym źródłem tych informacji jest właśnie rachunkowość.

„Współczesna rachunkowość jest systemem generowania przydatnych informacji ekonomiczno-finansowych o działalności jednostki wykorzystywanych do podejmowania różnorakich decyzji, i to zarówno przez jej kierownictwo,  jak i odbiorców zewnętrznych. Informacje te są potrzebne użytkownikom zewnętrznym (np. organom założycielskim, płatnikom, kontrahentom, bankom) do oceny działalności podmiotu leczniczego i do rozliczenia ich kierownictwa z dokonań (osiągniętych rezultatów) i efektywnego wykorzystania powierzonych im składników majątkowych” – czytamy we wstępie do publikacji.

Autorka przypomina, że znajomość szeroko pojętego prawa bilansowego i podatkowego oraz umiejętność interpretacji informacji finansowych jest potrzebna zarówno głównym księgowym, pracownikom pionu finansowo-księgowego, menadżerom, jak też radom nadzorczym i radom społecznym podmiotów leczniczych.
„Te ostatnie  tworzą zróżnicowaną zbiorowość obejmującą samodzielne publiczne zakłady  opieki zdrowotnej, przedsiębiorców (spółki prawa handlowego), jednostki non profit (fundacje i stowarzyszenia) oraz jednostki budżetowe prowadzące działalność leczniczą. Mają one obowiązek prowadzenia rachunkowości według regulacji prawa bilansowego. Niektóre z nich (np. jednostki budżetowe), respektując ogólne zasady określone w ustawie o
rachunkowości, muszą jednocześnie stosować się do szczególnych rozwiązań w zakresie rachunkowości zawartych w rozporządzeniach wydanych przez Ministra Finansów na mocy ustawy o finansach publicznych bądź ustawy o rachunkowości (np. fundacje). Niniejsza książka wychodzi naprzeciw tym potrzebom.” – pisze autorka publikacji.

Książka „Zaawansowana rachunkowość finansowa podmiotów leczniczych” stanowi kompendium wiedzy o systemie rachunkowości podmiotów leczniczych: publicznych, przedsiębiorców i non profit. Poruszono w niej zagadnienia rachunkowości jednostek gospodarczych z uwzględnieniem specyfiki działalności podmiotów leczniczych, zasad ich gospodarki finansowej oraz potrzeb informacyjnych różnych odbiorców.

Przedstawiono też najważniejsze i najbardziej aktualne kwestie, opierając się na obowiązujących regulacjach prawnych, takich jak prawo bilansowe, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, prawo podatkowe, prawo o działalności leczniczej, kodeks spółek handlowych.

Szczegółowo omówiono cechy podmiotów leczniczych jako obiektów systemu rachunkowości, specyfikę i uwarunkowania systemu rachunkowości podmiotu leczniczego z uwzględnieniem formalnoprawnych podstaw jego funkcjonowania, podstawy pomiaru wartości w systemie rachunkowości stosowanym w podmiotach leczniczych, poszczególne grupy składników aktywów i pasywów bilansu, zasady ustalania i podziału wyniku finansowego oraz sprawozdawczość finansową.

Publikacja jest przeznaczona dla osób zajmujących się profesjonalnie prowadzeniem ksiąg rachunkowych: głównych księgowych, pracowników pionów finansowo-ekonomicznych, kontrolerów i audytorów wewnętrznych oraz kierownictwa podmiotów leczniczych, w tym przedstawicieli rad społecznych czy rad nadzorczych odpowiedzialnych za kształt systemu rachunkowości oraz przyjętą politykę w tym zakresie.

Może stanowić także cenną pomoc dla organów tworzących tych jednostek w sprawowaniu funkcji nadzoru i kontroli. Zainteresuje studentów i słuchaczy różnych form kształcenia zawodowego: studiów podyplomowych z zakresu zarządzania placówkami opieki zdrowotnej, studiów ekonomicznych, a także biegłych rewidentów badających księgi rachunkowe podmiotów leczniczych.

Książka dostępna jest w księgarni Profiinfo.

Informacja o autorce:
Maria Hass-Symotiuk - doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny w Instytucie Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego; autorka licznych publikacji z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej, rachunku kosztów oraz sprawozdawczości finansowej zakładów opieki zdrowotnej i podmiotów leczniczych.

Czytaj także komentarze tej autorki:

Prof. Hass-Symotiuk: trzeba zintegrować system pomiaru i oceny dokonań>>>

Dokonania szpitala miernikiem sukcesu>>>