Jedną z najbardziej istotnych zmian brzmienia Deklaracji jest zapis o zwiększonym zakresie ochrony świadczonej grupom najbardziej narażonym. W tekście Deklaracji stwierdza się, że niektóre populacje uczestników badań są w szczególnie trudnej sytuacji i są szczególnie narażone na nadużycia oraz, że wobec nich występuje zwiększone prawdopodobieństwo poniesienia dodatkowej i zwiększonej szkody.

Nowe brzmienie Deklaracji zawiera także postanowienia dot. poszerzenia wymagań przy postępowaniu po zakończeniu badania. Stwierdzają one konieczność poinformowania uczestnika badania jeszcze przed rozpoczęciem badania, że będzie on informowany o rezultatach badania oraz w razie potrzeby będzie miał dostęp do leczenia, które w efekcie badania zostanie uznane jako korzystne dla uczestnika.
Nowelizacja Deklaracji promuje również bardziej systematyczne podejście do wykorzystania placebo, wzmacniając formalne wymagania etyczne niezbędne przy wykorzystywaniu placebo, w szczególności w sytuacji, gdy dostępny jest inny skuteczny i znany sposób leczenia.


Źródło: www.wma.net