Pytanie
 
Czy w świetle obowiązujących przepisów zarządzenia Prezesa NFZ i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zaktualizowanych po styczniowych negocjacjach Ministra Zdrowia ze środowiskiem lekarzy, przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej (lekarza POZ) musi być oznakowana na zewnątrz tablicą "Szybka Terapia Onkologiczna"?
 
Odpowiedź
 
Tak. Obowiązek zamieszczenia tablicy wynika z § 12a ust. 12 i 13 zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 27 listopada 2013 roku  w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna Nr 69/2013/DSOZ, w brzmieniu ustalonym od 8 stycznia 2015 roku, również po wejściu w życie zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 stycznia 2015 roku zmieniające zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna Nr 3/2015/DSOZ.

 

Uzasadnienie
 
Jak wynika z § 12a ust. 12 i 13 Nr 69/2013/DSOZ, w okresie posiadania przez lekarzy POZ udzielających świadczeń u danego świadczeniodawcy, uprawnień do wydawania kart diagnostyki i leczenia onkologicznego, świadczeniodawca, w zwyczajowo przyjęty sposób, powinien informować świadczeniobiorców o możliwości skorzystania ze świadczeń w placówkach świadczeniodawcy, a w szczególności umieścić wewnątrz budynku, w widocznych miejscach, przy imionach i nazwiskach lekarzy udzielających świadczeń, informacji o posiadaniu przez lekarza uprawnień do wydawania kart.

Realizując ten obowiązek świadczeniodawca obowiązany jest stosować wzór znaku graficznego, określony w załączniku nr 5a do zarządzenia Nr 69/2013/DSOZ. Załącznik nr 5a do Nr 69/2013/DSOZ określa wzór tablicy "Szybka Terapia Onkologiczna". Zmiany w zarządzeniu POZ wynikające z negocjacji prowadzonych przez ministra zdrowia i środowisko lekarzy POZ są zawarte w zarządzeniu Nr 3/2015/DSOZ i nie odnoszą się do obowiązku umieszczania tablicy, o której mowa w § 12a ust. 13 zarządzenia Nr 69/2013/DSOZ.
 
Czytaj inne komentarze tej autorki:

Kontrolę NFZ może przyjąć także osoba upoważniona >>>

Podmiot leczniczy nie może rozszerzyć uprawnień do świadczeń poza kolejnością >>>

Lekarz z kwalifikacjami potrzebny do otwarcia przychodni lekarza rodzinnego >>>

Nocna i świąteczna pomoc bez badań diagnostycznych>>>    

 
Agnieszka Pietraszewska-Macheta

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także studiów podyplomowych w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Ukończyła aplikację sądową. Od 1998 roku pracuje w systemie ubezpieczeń zdrowotnych, najpierw jako współorganizator Małopolskiej Regionalnej Kasy Chorych w Krakowie, następnie jako pracownik Małopolskiej Regionalnej Kasy Chorych oraz Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych. Od 2003 roku jest pracownikiem Narodowego Funduszu Zdrowia, początkowo jako naczelnik Wydziału Organizacyjno-Prawnego Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie, a obecnie jako radca prawny w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim NFZ w Warszawie. Jest współautorką komentarza do ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, prowadzi szkolenia i wykłady z zakresu funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, w szczególności dotyczące finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych. Współpracuje z Serwisem Prawo i Zdrowie.