Pytanie
 
Czy pacjent przebywający w sanatorium może otrzymać receptę na leki zlecone w trakcie pobytu (ewentualnie na leki stale przyjmowane, których zapomniał z domu)?
 
Odpowiedź
 
Zgodnie z przepisem § 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego, świadczeniodawca zapewnia świadczeniobiorcy nieodpłatnie leki jedynie w zakresie koniecznym do wykonania świadczeń gwarantowanych lecznictwa uzdrowiskowego.

Jednak wymogi dotyczące personelu udzielającego świadczeń w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego pozwalają przyjąć, iż w trakcie pobytu w uzdrowisku świadczeniodawca nie jest zobowiązany do zapewnienia pacjentowi dostępu do świadczeń lekarzy specjalistów, którzy wystawialiby recepty na leki niezwiązane z procesem leczenia uzdrowiskowego.

Natomiast w sytuacji, gdy lekarz udzielający świadczeń u w placówce uzdrowiskowej posiada kwalifikacje, wiedzę medyczną oraz doświadczenie niezbędne do samodzielnego przeprowadzenia badania pacjenta i zweryfikowania stanu jego zdrowia, może on rzecz jasna wystawiać recepty również i na leki nieobjęte leczeniem uzdrowiskowym.
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z przepisem § 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. poz. 931) w zakresie koniecznym do wykonania świadczeń gwarantowanych świadczeniodawca zapewnia świadczeniobiorcy nieodpłatnie badania diagnostyczne oraz leki i wyroby medyczne, w tym wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środki pomocnicze, zgodnie z art. 35 ustawy z 27 sierpnia 2004 rokuo świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Co istotne jednak, już literalne brzmienie przywołanego przepisu sugeruje, iż świadczeniodawca zobowiązany jest zapewnić pacjentowi leki niezbędne do udzielenia świadczenia uzdrowiskowego, nie zaś wszystkie inne leki, które kiedykolwiek zaordynowano świadczeniobiorcy.

Znajduje to zresztą swoje uzasadnienie w przepisie § 10 ust. 6 zarządzenia Nr 55/DSM/2013 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 października 2013 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów dotyczących leczenia  uzdrowiskowego, zgodnie z którym świadczeniodawca nie jest obowiązany do pokrywania kosztów świadczeń udzielonych świadczeniobiorcom przebywającym na leczeniu uzdrowiskowym, jeżeli świadczenia te nie są objęte przedmiotem umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia dotyczącej leczenia uzdrowiskowego.

Jednocześnie wskazać należy, iż warunki świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego opisane w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego przewidują ograniczony do kilku jedynie specjalności lekarskiej wymóg zapewnienia lekarskiego personelu lekarskiego (np. lekarz specjalista balneologii i medycyny fizykalnej, lekarz specjalista rehabilitacji leczniczej oraz lekarze specjaliści w dyscyplinie klinicznej tożsamej lub pokrewnej z kierunkiem leczenia uzdrowiskowego). Również i ten argument zdaje się przesądzać o prawidłowości stanowiska, zgodnie z treścią którego w trakcie udzielania świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego świadczeniodawca nie jest zobowiązany do zapewnienia pacjentowi dostępu do świadczeń lekarzy specjalistów, którzy wystawialiby recepty na leki niezwiązane z procesem leczenia uzdrowiskowego.
 
Pytanie pochodzi z Serwisu Prawo i Zdrowie