W proteście sprzeciwiono się rozwiązaniu, aby Wojewódzcy Inspektorzy Farmaceutyczni mogli egzekwować godziny otwarcia aptek za pomocą kar administracyjnych, jak przewiduje (w p. II.2.4 p. 8 str. 20) Minister Administracji i Cyfryzacji w projekcie założeń projektu ustawy o poprawie funkcjonowania i organizacji wykonywania zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz zwrócono uwagę iż konsultacje w tym zakresie zostały dokonane bez udziału samorządu aptekarskiego. Od 1989 r. apteki świadczą nieodpłatne usługi na rzecz samorządów terytorialnych w postaci dyżurów nocnych zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.). Dyżury nocne aptek są deficytowe biorąc pod uwagę poziom wynagrodzenia farmaceutów oraz przepisy prawa pracy o wynagrodzeniu za pracę w porze nocnej oraz w niedziele i święta.\\

Powołując się na art. 32 Konstytucji RP (równość wobec prawa) oraz art. 8 pkt 2 (bezpośrednie stosowanie przepisów Konstytucji RP) aktualny projekt zmierzający do karania za wykonywanie nieodpłatnych obowiązków (dyżurów nocnych) na rzecz samorządów terytorialnych w Państwie prawa, a takim jest Rzeczypospolita Polska nie powinien być procedowany, w szczególności gdy pominięto ustawowy obowiązek konsultacji projektu aktu normatywnego z Samorządem Zawodowym Aptekarzy. W związku z powyższym wniesiono w proteście o wykreślenie punktu. II.2.4 p. 8 (str. 20) ze wskazanego projektu i rozpoczęcie prac nad takimi zmianami prawa w zakresie dyżurów nocnych aptek, aby były one odpłatne dla aptek tak jak usługi medyczne, co jak wskazano będzie zgodne z przepisami Konstytucji RP oraz poczuciem sprawiedliwości w kontaktach z władzą.

Opracowanie: Ewelina Wójcik

Źródło: www.katowice.oia.pl,