W czwartek w Warszawie spotkali się przedstawiciele największych organizacji reprezentujących wszystkich lekarzy
w Polsce. Wzięli w nim udział członkowie Naczelnej Izby Lekarskiej, Konwentu Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich, Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, Porozumienia Rezydentów OZZL, Federacji Porozumienie Zielonogórskie i Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia.

„Mając świadomość nadchodzącej katastrofy w ochronie zdrowia wyrażają głębokie zaniepokojenie brakiem wystarczających działań zmierzających do poprawy systemu ochrony zdrowia w Polsce” – czytamy w stanowisku przedstawicieli organizacji lekarskich.

 

„Ustawa 6 proc.” nie rozwiązuje sprawy

Zdaniem organizacji lekarskich rażącym tego przykładem jest fakt, iż do dziś Prezydent RP nie podpisał nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, mającej być doraźnym rozwiązaniem niektórych palących problemów. Akurat tego samego dnia ustawa została podpisana.

Zdaniem lekarzy w zapisach ww. ustawy nie uwzględniono najważniejszych postulatów środowiska lekarskiego, tj.: przeznaczenia co najmniej 6,8% PKB publicznych środków przeznaczanych na ochronę zdrowia gwarantujących minimum bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów zgodnego z oczekiwaniami środowiska uregulowania kwestii dyżurów medycznych i warunków pracy, bezpiecznych zarówno dla pacjentów jak i kadry medycznej, kompleksowego uregulowania kwestii wynagrodzeń wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów.

W stanowisku czytamy, że „dalsze ignorowanie głosu lekarzy doprowadzi do pogłębienia już istniejącego realnego zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli RP”.

Rezydenci: Treść porozumienia musi być zrealizowana albo wracamy do protestu czytaj tutaj>>
 

Interpretacje prawne na korzyść

Podczas omawiania nieścisłości w ustawie na spotkaniu był obecny minister zdrowia Łukasz Szumowski.

- Na pewne rzeczy minister nam odpowiedział, na inne nie – podkreśla Sobotka. – Minister zapowiedział, że część naszych uwag zostanie zrealizowana w formie interpretacji prawnej ministerstwa zdrowia. To jakaś forma legalizacji dla nas nie do przyjęcia, ale na razie nie ma innego rozwiązania. Ministerstwo ma interpretować przepisy w taki sposób, żeby uwzględnić nasze stanowisko. To dotyczy m.in. dodatku dla specjalistów, który w obecnej formie jest zakazem konkurencji.

Organizacje zrzeszające lekarzy nie ukrywają, że myślą o proteście. Jaką on ma przybrać formę, nie zapadła jeszcze decyzja.

- Chcemy, żeby zdrowie było ważnym tematem kampanii wyborczej zarówno samorządowej, jak i przyszłorocznych wyborów parlamentarnych – mówi Sobotka. – Chcemy, by realizowano postulaty środowiska lekarskiego, dlatego pod koniec października spotykamy  się i wtedy wspólnie wypracowujemy pewne koncepcje i działania, które będziemy podejmować.

Wyzwania w ochronie zdrowia

Przedstawiciele największych organizacji zrzeszających i reprezentujących lekarzy w Polsce, mając świadomość wyzwań, przed którymi stoi państwo polskie w obszarze zdrowia, w szczególności: 
•    braku spójnych, opartych na dowodach naukowych i empirii planów reformy ochrony zdrowia, 
•    nieustannego i przyspieszającego wzrostu zapotrzebowania na usługi zdrowotne na skutek starzenia się społeczeństwa,  
•    niedoboru kadry lekarskiej i kadr medycznych
•    spadającego zaufania obywateli do lekarzy, 
•    niskiego zaufania lekarzy i profesjonalistów medycznych do przedstawicieli władzy, 
•    braku lub marginalnej polityki zdrowotnej opartej o edukację, kampanie społeczne  i medialne mającej zadanie wzrostu świadomości opinii społecznej w obszarze zdrowia, •   postępującego wzrostu kosztów opieki zdrowotnej, 
•    zacofania organizacyjnego, w tym niskiego poziomu cyfryzacji systemu i wzrastającego obciążenia biurokratycznego nałożonego na lekarzy oraz 
•    braku skutecznego dialogu pomiędzy lekarzami a przedstawicielami władz podjęły wspólne działania mające na celu wypracowanie finalnych rozwiązań wyżej wymienionych problemów. 
 
Jako cele strategiczne pierwszej debaty organizacji lekarskich ustalono:  
•    ocenę porozumienia Ministra Zdrowia z Porozumieniem Rezydentów OZZL z dnia 8 lutego 2018 roku, 
•    zwiększenie finansowania publicznego systemu ochrony zdrowia, 
•    stworzenie planu działań na lata 2018-2020 mających na celu reformę systemu ochrony zdrowia uwzględniającego warunki płacy i pracy kadry lekarskiej,

•   stworzenie planu działania zwiększającego liczebność kadry lekarskiej oraz 
•    stworzenie planu postępowania nad poprawą wizerunku lekarza.