Wzrost finansowania szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz zmiana sposobu sprawozdawania świadczeń wykonanych w SOR i izbach przyjęć – to rozwiązania, jakie znalazły się w projekcie zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Projekt zmienia zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów na leczenie szpitalne Nr 89/2013/DSOZ.

Obecnie finansowanie świadczeń udzielanych w SOR albo w izbie przyjęć odbywa się w oparciu o stawkę ryczałtu dobowego. Wysokość ryczałtu wyliczana jest na podstawie dwóch składowych: składowej ryczałtu za strukturę oraz składowej ryczałtu za funkcję. Jednym z elementów wzoru na obliczenie składowej ryczałtu za funkcję jest stawka za punkt.

Nowe zarządzenie wprowadza podwyższoną stawkę za punkt dla szpitalnych oddziałów ratunkowych. Stawka ta wynosi obecnie 30 zł za punkt, zaś w myśl projektu rozporządzenia będzie to 52 zł za punkt.

Ponadto zmienić ma się sposób sprawozdawania świadczeń wykonanych w SOR i izbach przyjęć. Chodzi o przypisanie procedur medycznych do kategorii stanu zdrowia oraz objawów medycznych pacjenta. Takie uporządkowanie było postulowane przez środowisko medyczne.

Projektowana zmiana to efekt podjętych w 2014 roku przez Narodowy Fundusz Zdrowia i przedstawicieli środowiska ratownictwa medycznego prac nad wdrożeniem nowych rozwiązań systemowych finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie szpitalnego oddziału ratunkowego oraz izb przyjęć.

W projektowanym zarządzeniu wykorzystano prace analityczne przygotowane przy udziale konsultanta krajowego i konsultantów wojewódzkich oraz przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej. W wyniku zakończenia pierwszego etapu prowadzonych prac wprowadza się od dnia 1 lipca 2015 roku do stosowania przez świadczeniodawców w sprawozdawczości nowe załączniki nr 5 a-c.

Prowadzone dotychczas prace dotyczyły szpitalnych oddziałów ratunkowych. Kolejnym etapem prac prowadzonych w NFZ będzie między innymi dokonanie, na podstawie wprowadzonej od 1 lipca 2015 roku, sprawozdawczości, analizy i oceny funkcjonowania izb przyjęć oraz projektowanie propozycji nowych rozwiązań w tym obszarze.

Projekt zarządzenia dostępny jest na stronie www.nfz.gov.pl.

Opinie i uwagi do projektu zarządzenia w można nadsyłać do Centrali Funduszu do 25 maja 2015 roku na adres e-mail lub listownie na adres: Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.nfz.gov.pl, stan z dnia 12 maja 2015 r.