Projekt jest realizacją części zamierzeń jakie po objęciu stanowiska szefa resortu zdrowia zapowiadał minister Konstanty Radziwiłł.
 
W uzasadnieniu projektu wskazano, że dotychczasowe procedury przewidziane w przypadku wystąpienia straty netto samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej mają małą skuteczność, konieczna jest ich modyfikacja.
 
W celu zapewnienia podmiotom publicznym kontroli nad podmiotami leczniczymi działającymi w formie spółek kapitałowych, utworzonych bądź prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego bądź Skarb Państwa reprezentowany przez ministra, centralny organ administracji rządowej albo wojewodę w projekcie proponuje się wprowadzenie ograniczeń w zakresie zbywania podmiotom prywatnym akcji albo udziałów takich spółek.
 
Proponowane regulacje przewidują zasadę niewypłacania dywidendy w spółkach kapitałowych, w których Skarb Państwa, jednostka samorządu lub uczelnia medyczna posiadają ponad 51 procent akcji lub udziałów. Z uwagi na ochronę praw nabytych regulacja ta nie będzie miała zastosowania do spółek kapitałowych, w których w dniu wejścia w życia projektowanej ustawy podmioty publiczne nie posiadały 100 procent udziałów lub akcji. Regulacja ma mieć zastosowanie po raz pierwszy po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za pierwszy rok obrotowy rozpoczęty po dniu wejścia w życie nowej ustawy.
 
Projekt zakłada nałożenie na kierownika podmiotu leczniczego obowiązku sporządzania raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Miałby on być przekazywany podmiotowi tworzącemu do 31 maja każdego roku.
 
W projekcie przewidziano także rezygnację z obowiązku posiadania ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych. Termin wprowadzenia tego obowiązku przesuwano już kilkakrotnie; ma zacząć obowiązywać od stycznia 2017 roku.
 
Nowela wprowadza możliwość finansowania świadczeń opieki zdrowotnej przez jednostki samorządu terytorialnego. Projekt przewiduje ponadto możliwość, by podmiot tworzący placówkę przekazał swe uprawnienia i obowiązki innemu podmiotowi, na przykład jednostce samorządu - publicznej uczelni medycznej.
 
Projekt zakłada ponadto zastąpienie określenia „przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego” (na przykład szpital, ambulatorium, sanatorium, hospicjum, zakład opiekuńczo-leczniczy) określeniem „zakład leczniczy”. (PAP)
Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł