Wśród nich jest 113 produktów leczniczych (unikalnych kodów EAN) w ramach listy aptecznej, 2 wyroby medyczne (unikalne kody EAN) w ramach listy aptecznej, 5 produktów leczniczych (unikalne kody EAN) w ramach katalogu chemioterapii oraz 11 produktów leczniczych (unikalne kody EAN) w ramach programów lekowych. 

Dla 67 produktów (unikalnych kodów EAN) zostanie dodane wskazanie off-label.

Dla 140 produktów (unikalnych kodów EAN) wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu, w tym dla 103 produktów w ramach listy aptecznej (od 312,39 zł do 0,01 zł). Dla 366 produktów (unikalnych kodów EAN) spadnie dopłata pacjenta (od 151,28 zł do 1 gr). Dla 525 produktów (unikalnych kodów EAN) wzrośnie dopłata pacjenta (od 1 gr do 139,70 zł). Dla 827 produktów (unikalnych kodów EAN) spadną ceny detaliczne brutto (od 329,05 zł do 1 gr), natomiast dla 108 produktów (unikalnych kodów EAN) wzrosną ceny detaliczne brutto (od 2 gr do 98 gr).

W związku z wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych, upłynięciem terminu obowiązywania tych decyzji lub odmową refundacji na kolejny okres w wykazie nie znajdą się 22 produkty lecznicze (unikalne kody EAN) obecne w poprzednim obwieszczeniu.

 

W ramach listy aptecznej zostały objęte refundacją nowe substancje czynne:

Daivobet (calcipotriolum + betamethasonum), żel, stosowany w leczeniu łuszczycy owłosionej skóry głowy u dorosłych, a także w miejscowym leczeniu łuszczycy plackowatej o przebiegu łagodnym do umiarkowanego u dorosłych, umiejscowionej na skórze ciała innej niż owłosiona skóra głowy,

Adenuric (febuksostat) 80 mg oraz 120 mg, stosowana w przypadku przewlekłej hiperurykemii u dorosłych pacjentów w chorobach, w których wystąpiło już odkładanie się złogów moczanowych, gdy leczenie allopurinolem jest przeciwwskazane lub nie może być kontynuowane z powodu wystąpienia działań niepożądanych,

Adenuric (febuksostat) 120 mg stosowany w zapobieganiu i leczeniu przewlekłej hiperurykemii u dorosłych pacjentów poddawanych chemioterapii z powodu nowotworów krwi z umiarkowanym do wysokiego ryzykiem wystąpienia zespołu rozpadu guza, gdy leczenie allopurinolem jest przeciwskazane lub nie może być kontynuowane z powodu wystąpienia działań niepożądanych;

Diacomit (styrypentol) , stosowanego w terapii wspomagającej (w skojarzeniu z klobazamem i walproinianem) u pacjentów cierpiących na ciężką miokloniczną padaczkę niemowląt z uogólnionymi napadami toniczno-klonicznymi opornymi na leczenie klobazamem i walproinianem,

Valdoxan (agomelatyna) stosowany w leczeniu dużych epizodów depresyjnych u dorosłych z widocznymi w obrazie klinicznym objawami zaburzeń snu lub lęku lub anhedonii.
 
W ramach katalogu chemioterapii zostały objęte refundacją nowe wskazanie off-label dla leku Erwinase (crisantaspasum) 5 chłoniak limfoblastyczny (rozlany) w przypadku stosowania w skojarzeniu z innymi chemioterapeutykami w leczeniu pacjentów poniżej 18. roku życia z chłoniakami limfoblastycznymi T-komórkowymi i preB-komórkowymi, u których wystąpiła nadwrażliwość (alergia kliniczna lub „cicha inaktywacja”) na pegylowaną L-asparaginazę pochodzącą z E. coli.

W ramach programów lekowych zostały objęte refundacją nowe substancje czynne:
Torisel (temsirolimusum), stosowane w leczniu zaawansowanego raka nerkowokomórkowego w grupie chorych o niekorzystnym rokowaniu w ramach programu lekowego „Leczenie raka nerki”;
Xalkori (crizotinibum) stosowanego w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca ALK-dodatniego” w ramach programu lekowego „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca”.

Refundacją został objęty Remodulin 10 mg/1 ml w ramach programu lekowego „Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego TNP” – nowe stężenie; Jednocześnie wprowadzona została zmiana w opisie ww. programu, aby udostępnić lek najbardziej potrzebującym pacjentom, u których treprostynil podawany jest za pomocą pompy wszczepialnej.

Ponadto zostały objęte refundacją następujące pierwsze odpowiedniki: Bixebra (iwabradyna), Neoparin (enoksaparyna sodowa), Oprymea (pramipeksol).

Uwagi do projektu można składać do do 24 października 2016 roku do godz. 12:00.

Źródło: www.mz.gov.pl