Prezes NRL poinformował, że w przypadku tej placówki większe wątpliwości budzi postawa Zarządu szpitala niż walczących o swoje prawa pracowników.

Prezes Hamankiewicz podkreśla, że pracodawca, jest zobowiązany zapewnić pracownikom właściwe warunki pracy umożliwiające opiekę nad chorymi. Ponadto, jest również zobowiązany do wynagradzania swoich pracowników zgodnie z art. 78 § 1 Kodeksu Pracy, który stanowi, że wynagrodzenie za pracę powinno być tak ustalone, aby odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy".

"Wzywam Pana do przedstawienia sposobu wycofania się z podjętych przez Zarząd niewłaściwych decyzji.” - napisał Prezes NRL.

Źródło: www.nil.org.gov.pl