Książka zawiera szczegółowe omówienie prawnych i organizacyjno-prawnych zagadnień dotyczących publicznych aspektów polskiego systemu ochrony zdrowia, takich jak:

- prawo do ochrony zdrowia w aspekcie prawa międzynarodowego, prawa europejskiego i polskiego prawa konstytucyjnego

- działania administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w sferze ochrony zdrowia

- prawa i obowiązki pacjenta i świadczeniobiorcy oraz status prawny pracowników podmiotów leczniczych

Książka jest owocem długoletniego zainteresowania autorów omawianą w niej problematyką. Praca nad jej koncepcją dotyczącą prawa publicznego ochrony zdrowia prowadzona była w oparciu o grant Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Zobacz publikację>>>