Po wielu staraniach, lekarzom rodzinnym z Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia udało się zainteresować polskich parlamentarzystów sprawami związanymi z podstawową opieką zdrowotną. Dzięki tym zabiegom w został utworzony Zespół składający się z dwunastu posłów RP, którzy podejmą pracę nad poprawą funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem problemów związanych z POZ i profilaktyką. Zespół posiada już regulamin i będzie działał na podstawie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
Do zadań Zespołu należeć będzie proponowanie kierunków zmian w systemie ochrony zdrowia i budowanie długofalowej polityki zdrowotnej państwa. Przede wszystkim zaś posłowie będą zabiegać o wzmocnienie znaczenia i roli podstawowej opieki zdrowotnej z wiodącą rolą medycyny rodzinnej, jako podstawy systemu ochrony zdrowia, a także nad umocowaniem lekarza rodzinnego jako koordynatora i przewodnika po systemie.
Ponadto Zespół zajmie się uregulowaniem współpracy pomiędzy poszczególnymi pionami systemu ochrony zdrowia, czyli POZ, AOS i szpitalami. Na szczególną uwagę w pracach Zespołu zasługiwać będą zagadnienia odnośnie profilaktyki, gdzie mają powstać założenia programów zdrowotnych oparte na powszechnej i dostępnej podstawowej opiece zdrowotnej.
Jak uważa PPOZ, „polscy parlamentarzyści muszą mieć świadomość i wiedzę, że jednym z kluczowych zadań państwa jest zapewnienie obywatelom poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego”. W realizacji tego zadania kluczową rolę odgrywa podstawowa opieka zdrowotna i medycyna rodzinna. Znający dobrze swoich pacjentów lekarz rodzinny nie tylko rozwiązuje większość problemów zdrowotnych swoich podopiecznych, lecz także koordynuje niezbędne świadczenia specjalistyczne i lokalną opiekę socjalną. Dla sprawnego i skutecznego funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej potrzebne jest jednoznaczne uznanie, iż podstawowa opieka medyczna sprawowana przez lekarza rodzinnego stanowi fundament opieki zdrowotnej.

Źródło: www.klr.pl