Do Sejmu trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Stanowi realizację postulatu zgłaszanego przez Rzecznika Praw Dziecka dotyczącego dokumentowania świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez personel medyczny u dziecka.

Według nowych przepisów, powstaną jednolite wzory takich dokumentów jak:

a) karta przebiegu ciąży;

b) karta obserwacji porodu;

c) książeczka zdrowia dziecka;

d) karta zlecenia wykazu zespołu ratownictwa medycznego;

e) karta medycznych czynności ratunkowych;

f) karta medyczna lotniczego zespołu ratownictwa medycznego.

Wzory powstaną z uwzględnieniem rodzajów podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych.

Wprowadzenie jednolitych kart przebiegu ciąży i książeczki zdrowia dziecka będzie pozwalało na usystematyzowanie i kompleksowe monitorowanie opieki zdrowotnej o charakterze profilaktycznym przez rodziców dziecka oraz osoby sprawujące opiekę zdrowotną nad kobietą w okresie ciąży i dzieckiem.

Wydane przed dniem wejścia w życie projektowanej ustawy dokumenty pełniące funkcję karty przebiegu ciąży i książeczki zdrowia dziecka, będą mogły być stosowane po tym dniu.

Rozporządzenia wydane na podstawie nowelizowanego przepisu (art. 30 ust. 1 ustawy), zachowają moc do dnia wejścia w życie nowego aktu wykonawczego, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Projekt zakłada 14 dniowy vacatio legis.

Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu, zmiana przepisów będzie miała bezpośredni pływ na budżet podmiotów leczniczych (publicznych i niepublicznych). W Polsce rodzi się rocznie około 400.000 dzieci. Konieczne zatem będzie wydanie w ciągu 1 roku nie mniej niż 400.000 kart przebiegu ciąży i 400.000 książeczek zdrowia dziecka. Szacując, że koszt druku 1 egzemplarza tej dokumentacji kształtuje się na poziomie 1,20 zł brutto, całkowity roczny koszt wydania kart przebiegu ciąży i książeczek zdrowia dziecka będzie wynosił nie mniej, niż 960.000 zł rocznie dla ogółu podmiotów leczniczych.

Opracowanie: Alicja Plichta, RPE WK

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 24 lutego 2015 r.