- Uchwalenie ustawy o zawodzie ratownika medycznego z całą pewnością ugruntowałoby status prawny tak ważnego  zawodu w całym systemie ochrony zdrowia, zaś ustawowe kreowanie  samorządu wpływałoby pozytywnie na stale doskonalenie funkcjonowania systemu PRM- podkreśla redaktor opracowania. Dodaje też, że środowisko zawodowe ratowników medycznych,  liczące już 12 tysięcy osób w całym kraju legitymuje się olbrzymim doświadczeniem, postrzegając pozytywne i negatywne rozwiązania dotyczące całego systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego i powinno mieć  zapewniony poprzez instytucje jego samorządu rzeczywisty wpływ na jego usprawnianie.

Redaktor opracowania przypomina, że w ostatnich latach dokonano wiele pozytywnych zmian na rzecz bardziej efektywnego funkcjonowania systemu  Państwowego Ratownictwa Medycznego. Uregulowano między innymi problem  powszechnej edukacji w zakresie udzielania pierwszej pomocy w systemie oświaty, szkolenia operatorów numerów alarmowych, zabezpieczenia medycznego imprez masowych i wiele innych ważnych kwestii. Udoskonalono także rozwiązania w zakresie systemu powiadamiania ratunkowego i
planowania działalności systemu na poziomie województwa. 

„Ustawa o PRM z 2006 roku  przyniosła cały szereg rozwiązań prawnych o przełomowym znaczeniu. Największym z nich było usankcjonowanie zawodu ratownika medycznego, analogiczne do obowiązujących w wielu krajach zachodnioeuropejskich, Ameryki Północnej, Australii czy też Izraela, które wbrew wielu oporom i obawom znakomicie przyjęło się na gruncie polskim. Wiele nowych rozwiązań organizacyjnych uporządkowało i uszczegółowiło idee pierwszej ustawy z 2001 roku, zwłaszcza dotyczących funkcjonowania szpitalnych oddziałów ratunkowych, zespołów ratownictwa medycznego, lotniczego pogotowia ratunkowego i centrów powiadamiania  ratunkowego. Postanowienia ustawy w tych materiach zostały rozwinięte w postaci rozporządzeń wykonawczych do niej. Niewątpliwym  sukcesem okazało się także wprowadzenie funkcji Lekarza Koordynatora Ratownictwa Medycznego, która pozwala na sprawne zarządzanie  wszystkimi zasobami systemu oraz koordynację prowadzonych działań ratowniczych” – czytamy w opracowaniu.

Komentarz stanowi przystępne i wyczerpujące opracowanie obowiązujących regulacji prawnych z zakresu Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM). W publikacji, poza szczegółową analizą przepisów ustawy, omówiono niejasności i wątpliwości, jakie mogą budzić niejednoznaczne sformułowania zawarte w niektórych przepisach. Wskazano również na liczne niedomagania systemowe, ich uwarunkowania i przyczyny.

Autorzy podkreślają konieczność podejmowania różnorodnych działań dla dalszego usprawniania ratownictwa medycznego, tak w obszarze samego systemu PRM, jak i w ramach jego współpracy z innymi podmiotami, a w szczególności z rożnymi organizacjami społecznymi. Dla pełnego zrozumienia omawianych zagadnień przywołano wielokrotnie, dla celów porównawczych, rozwiązania systemowe przyjęte w innych krajach.

Komentarz adresowany jest do osób wykonujących profesjonalne zadania i czynności w obszarze systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, przede wszystkim do lekarzy medycyny ratunkowej, pielęgniarek ratunkowych, ratowników medycznych, ratowników udzielających pierwszej kwalifikowanej pomocy i pierwszej pomocy, lekarzy koordynatorów ratownictwa medycznego, a także dyspozytorów ratownictwa medycznego, operatorów numerów alarmowych, ordynatorów szpitalnych oddziałów ratunkowych i centrów urazowych. Publikacja może również zainteresować studentów kierunku ratownictwo medyczne oraz innych kierunków pokrewnych.

Książka dostępna jest w księgarni Profinfo.

Informacja o redaktorze naukowym
Stefan Poździoch - doktor nauk prawnych, radca prawny, nauczyciel akademicki na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; wieloletni wykładowca prawa medycznego na Uniwersytecie Jagiellońskim; autor książek i artykułów z zakresu prawa medycznego oraz międzynarodowej i krajowej polityki społecznej; uczestnik i prelegent licznych konferencji międzynarodowych i krajowych, w tym kilku światowych kongresów prawa medycznego; wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Prawa Medycznego.