Popyt na opiekę zdrowotną znacznie przewyższa możliwości zaspokojenia potrzeb w tym zakresie. Tendencja ta będzie się utrzymywała, bowiem z prognoz opracowywanych przez różne instytucje wynika, że popyt na opiekę zdrowotną w przyszłości będzie wykazywał tendencję rosnącą - pisze profesor Jadwiga Suchecka we wprowadzeniu do publikacji „Finansowanie ochrony zdrowia. Wybrane zagadnienia”.

Według profesor Sucheckiej zasadniczym problemem poszczególnych krajów jest ustalenie takich sposobów finansowania ochrony zdrowia, aby zachowane zostały reguły polityki gospodarczej, a jednocześnie, aby były przestrzegane reguły polityki zdrowotnej.

„W sektorze publicznym wydatki na usługi zdrowotne związane są z obowiązującą polityką fiskalną i gromadzonymi funduszami budżetowymi przeznaczanymi na finansowanie sfery niematerialnej. Natomiast w sektorze prywatnym opłata za usługi i dobra medyczne ponoszona jest bezpośrednio z dochodów osobistych, podobnie jak wydatki na inne dobra konsumpcyjne i oszczędności. Problem, w jaki sposób finansować opiekę zdrowotną (z uwzględnieniem finansowania innych sektorów), musi być rozwiązany z przestrzeganiem obowiązujących zasad finansowania zabezpieczenia społecznego i/lub finansowania prywatnego. Jedną z podstaw zrozumienia tego procesu jest znajomość czynników determinujących wybory dokonywane przez ludzi w kwestii zakupu świadczeń zdrowotnych na rynku tych usług lub dostarczania ich w wyniku politycznych ustaleń. Ponadto wybór dokonany przez pryzmat finansowania opieki zdrowotnej wywiera zasadniczy wpływ na decyzje dotyczące podaży świadczeń zdrowotnych. Z ekonomicznego punktu widzenia kryterium to jest ważne dla ustalenia powiązań finansowania systemu opieki zdrowotnej z produkcją i popytem na usługi i dobra medyczne” - czytamy w opracowaniu.

Do negatywnych zjawisk zakłócających funkcjonowanie współczesnych systemów zdrowotnych autorka zalicza między innymi nieodpowiadający aktualnym potrzebom system organizacyjny i finansowy, zbyt niskie ceny i stawki dla świadczeniodawców ustalane przez płatnika, brak środków na inwestycje i niski stopień wykorzystania finansowania zewnętrznego, ograniczenia dostępności do świadczeń zdrowotnych oraz długi czas oczekiwania na usługi wysokospecjalistyczne, niską jakość oferowanych świadczeń zdrowotnych czy długi czas oczekiwania na usługę medyczną.

„Zapoczątkowany w 1999 roku proces transformacji polskiego systemu zdrowotnego trwa do chwili obecnej, a kolejne reformy mają na celu eliminowanie istotnych barier ograniczających jego efektywne funkcjonowanie. Implikuje to konieczność prowadzenia szeregu analiz, również porównawczych, mających na celu wypracowanie najlepszych i efektywnych rozwiązań. Uwzględniając powyższe rozważania, można przyjąć tezę, że specyficzny charakter i złożoność problemów występujących w ochronie zdrowia wymagają prowadzenia badań interdyscyplinarnych, porównania ich wyników oraz wyboru i adaptacji najlepszych rozwiązań” - czytamy we wprowadzeniu.

Publikacja omawia problematykę ekonomii ochrony zdrowia oraz problemy ściśle związane z organizacją i zarządzaniem w sektorze zdrowia. Obejmuje między innymi zagadnienia dotyczące reform współczesnych systemów zdrowia, gromadzenia danych w ramach Narodowych Rachunków Zdrowia oraz wprowadzenia nowych rozwiązań w zakresie finansowania i zarządzania ograniczonymi zasobami podmiotów medycznych.

Szczególnej analizie zostały poddane sposoby tworzenia funduszy publicznych przeznaczonych na ochronę zdrowia pochodzących z budżetu państwa, funduszy powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych oraz pozyskiwanych ze środków prywatnych.

W publikacji zwrócono także uwagę na trudne problemy gospodarowania zasobami placówek medycznych w sytuacji ograniczenia środków finansowych. Omówiono szczegółowo zagadnienia związane z wprowadzeniem do systemu płatności modelu DRG (Diagnostic Related Groups) i wzorowanego na nim polskiego modelu Jednorodnych Grup Pacjentów. W zakończeniu tych rozważań zaprezentowano możliwości zastosowania teoretycznego modelu decyzyjnego do określenia ryzyka poniesienia strat z tytułu dłuższego pobytu pacjenta w szpitalu, niż długość hospitalizacji ustalona dla każdego DRG.

Książka przeznaczona jest w szczególności dla decydentów w zakresie polityki: finansowej, ekonomicznej, społecznej, zdrowotnej, a także menedżerów ochrony zdrowia oraz studentów kierunków ekonomicznych, zarządzania, nauk o zdrowiu, polityki społecznej i finansów publicznych.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.profinfo.pl, stan z dnia 22 października 2015 r.