Wydane w ostatnim czasie przez Ministra Zdrowia rozporządzenia koszykowe spowodowały konieczność dostosowania warunków zawierania umów w zakresie świadczeń kontraktowanych odrębnie do przepisów nowych rozporządzeń.
Zarządzenie wprowadza dla świadczeniodawców obowiązek umożliwienia pacjentom możliwości weryfikacji uprawnień do świadczeń za pomocą systemu eWuś pod rygorem zastosowania kary umownej.
Ponadto zarządzenie wprowadza obowiązek dla świadczeniodawców udzielających świadczeń żywienia pozajelitowego i dojelitowego w warunkach domowych do poinformowania lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarzowi kierującego o ostatecznym rozpoznaniu, a także obowiązek przekazania opisu udzielonego świadczenia, wytyczne dotyczące dalszego postępowania medycznego oraz wskazówki w zakresie diagnostyki i farmakoterapii
Nowe zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania, jednak ma ono zastosowanie do postępowań w sprawie zawarcia lub zmiany umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, dotyczących udzielania świadczeń od dnia 1 stycznia 2014 r.

Źródło: www.nfz.gov.pl