Przyjęty przez Radę Ministrów projekt ustawy okołobudżetowej zakłada przeznaczenie w planie finansowym Funduszu Pracy w 2015 r. 835,3 mln zł na staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy, dentystów, pielęgniarek i położnych.

Projekt zakłada jednocześnie zwiększenie wydatków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu prawie o 600 mln zł.

Przewidziano także w roku 2015 częściowe finansowanie rezydentur ze środków budżetu państwa – do 60,75 mln zł, co umożliwi odbycie specjalizacji przez wszystkich absolwentów uczelni medycznych z lat 2012-2015, czyli przez około 3,5 tysiąca osób.

Projekt zakłada także doprecyzowanie przepisów dotyczących specjalizacji lekarzy oraz ograniczenie nieprawidłowości w zakresie rozpoczynania kolejnego szkolenia specjalizacyjnego w trybie rezydentury.

Ustawa uniemożliwi wielokrotne uzyskiwanie rezydentur, chodzi o przepisy, które uniemożliwią blokowanie miejsc rezydenckich przez rezygnowanie z rezydentury, a następnie ponowne kwalifikowanie się do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w tym samym trybie, ale w innej dziedzinie lub miejscu. Wprowadzi także zasadę, że to minister zdrowia decyduje o przydziale miejsc na szkolenia specjalizacyjne. Obecnie jest to w gestii wojewody.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, przedłożony został przez Ministra Finansów.

Projekt tzw. ustawy okołobudżetowej jest ściśle związany z projektem ustawy budżetowej na 2015 rok. Przewidziane w niej propozycje zmian niektórych ustaw mają odzwierciedlenie w kwotach ujętych w projekcie budżetu na przyszły rok i zapewniają jego prawidłową realizację.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.premier.gov.pl, stan z dnia 29 października 2014 r.