Nowoczesne leczenie pozwala chorym zmniejszyć liczbę częstych, niekontrolowanych objawów alergicznych, a tym samym umożliwia choremu codzienne funkcjonowanie. Do programu pacjenta zgłasza lekarz alergolog lub pulmonolog, natomiast o przyjęciu do programu decyduje zespół koordynacyjny do spraw leczenia biologicznego w ciężkiej astmie alergicznej powołany przez prezesa NFZ na podstawie określonych kryteriów medycznych.

Program lekowy jest realizowany we wszystkich województwach, obecnie uruchomiony jest w 39 ośrodkach w Polsce. Terapia jest całkowicie refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Lek podawany jest przez specjalistów w ramach hospitalizacji w oddziałach alergologicznych, a także pulmonologicznych.

W programie mogą uczestniczyć pacjenci spełniający ściśle określone kryteria. Są to osoby powyżej 12 roku życia z ciężką, niekontrolowaną alergiczną astmą oskrzelową, z alergią na alergeny całoroczne potwierdzoną punktowymi testami skórnymi lub testami swoistego IgE.

- Możliwość dołączenia do programu mają pacjenci, którzy pomimo stosowania wysokich dawek wziewnych glikokortykosteroidów w połączeniu z LABA, wymagają częstego stosowania doustnych glikokortykosteroidów z powodu braku kontroli objawów astmy. Oprócz tego, kwalifikują się do niego chorzy o masie ciała 20-150 kg, niepalący tytoniu oraz u których wykluczono inne choroby współistniejące powodujące ciężki przebieg astmy – mówi dr n. med. Piotr Dąbrowiecki, specjalista chorób wewnętrznych, alergolog, przewodniczący Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP. Dodatkowo pacjenci muszą spełniać co najmniej trzy inne kryteria świadczące o ciężkiej odmianie astmy, które są weryfikowane przez członków zespołu koordynacyjnego.

Szacuje się, że obecnie na świecie ponad 300 mln osób choruje na astmę, a według szacunków w ciągu najbliższych 20 lat liczba chorych zwiększy się o dalsze 100 mln osób. Około 5 procent tej liczby stanowią chorzy  z ciężką alergiczną postacią astmy. Główną przyczyną wystąpienia ciężkiej postaci astmy alergicznej są przede wszystkim uwarunkowania genetyczne. Na rozwój choroby wpływają także źle leczone lub w ogóle nieleczone infekcje, ciężkie przeziębienia oraz czynne, a nawet bierne palenie papierosów. W przebiegu choroby najważniejsze jest jej systematyczne kontrolowanie, aby leczenie przynosiło oczekiwane efekty i minimalizowało ciężkie objawy astmy.

Życie chorych na astmę ciężką jest szczególnie utrudnione, ze względu na częste oraz nieprzewidywane zaostrzenia choroby. Objawy występują u nich zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy. Choroba utrudnia im nawet wykonywanie podstawowych czynności życiowych, jak na przykład wyjście na zakupy, przygotowywanie posiłków, czy nawet krótki spacer bez odpoczynku. Niektórzy pacjenci stają się niezdolni do pracy, co w konsekwencji eliminuje ich z życia społecznego. Pacjenci z ciężką odmianą astmy, ze względu na bardzo trudny przebieg choroby wymagają kompleksowej opieki lekarzy specjalistów.