Strategia WHO dotycząca zmniejszania szkodliwego spożywania alkoholu obejmuje działania w 10 obszarach. Są to między innymi spójne z polską polityką alkoholową działania profilaktyczne i lecznicze podejmowane przez system ochrony zdrowia, kontrola dostępności fizycznej i ekonomicznej alkoholu, w tym interwencje dotyczące cen, reklamy i marketingu, zaangażowanie społeczności lokalnych, ograniczanie szkód spowodowanych piciem, w tym alkoholu produkowanego nielegalnie oraz szeroko rozumiane rzecznictwo w zakresie redukcji szkód spowodowanych piciem alkoholu.

Jest to pierwszy tak kompleksowy dokument, którego założenia są realizowane przez WHO. Stanowi on rozwinięcie wcześniejszych wytycznych w zakresie polityki antyalkoholowej, zawartych m.in. w rezolucjach WHA58.26 (2005 rok) oraz WHA61.4 (2008 rok). Strategia została zatwierdzona w 2010 roku przez 63. Światowe Zgromadzenie Zdrowia (World Health Assembly – WHA) przyjętą jednogłośnie rezolucją WHA63.13

W Polsce Ministerstwo Zdrowia i Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podejmują działania, które mają na celu edukację społeczeństwa, między innymi poprzez szerzenie idei ograniczania dostępności fizycznej i ekonomicznej alkoholu jako jednej z najskuteczniejszych metod zmniejszenia społecznych i zdrowotnych szkód związanych z jego spożywaniem. Szczególny nacisk jest położony na ograniczenie dostępności ekonomicznej alkoholu dzieciom i młodzieży.

Dzięki takim działaniom poziom wdrożenia strategii WHO jest w Polsce bardzo zaawansowany. W związku z tym oraz dzięki aktywności naszego kraju na forum międzynarodowym Europejskie Biuro WHO wskazało Polskę jako przedstawiciela regionu w radzie koordynującej. Nasz kraj ma w związku z tym merytorycznie wspierać działania Sekretariatu WHO związane z wdrażaniem strategii. W radzie są 24 miejsca – dla przedstawicieli wszystkich regionów oraz grup specjalnych zajmujących się poszczególnymi obszarami strategii. Drugim przedstawicielem regionu została Wielka Brytania. Decyzje te zapadły na posiedzeniu krajowych realizatorów strategii, które się odbyło w dniach 12 – 14 maja 2014 roku w Genewie.