Profesor Janusz Czapiński, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego, wskazał na silną korelację między poziomem aktywności a postrzeganiem własnego zdrowia oraz jego faktycznym stanem. Spośród 15 krajów objętych badaniem SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) odsetek seniorów uprawiających sport, uczestniczących w życiu społecznym czy aktywnych zawodowo jest w Polsce najniższy. W jego opinii odciska to wyraźne piętno na psychicznym dobrostanie osób starszych.

Na 100 osób w wieku 60+ pracuje zaledwie 13, a w krajach takich jak Dania czy Szwajcaria współczynnik ten wynosi powyżej 40. Bardziej od nas aktywni są nasi południowi sąsiedzi, z których co czwarty po przekroczeniu 60 lat wciąż pracuje zawodowo. Podobnie prezentują się dane dotyczące zaangażowania w życie społeczne. Jednocześnie polscy oraz węgierscy seniorzy najgorzej oceniają stan swojego zdrowia. Notujemy wysokie natężenie depresji psychicznej, a wskaźnik osób niepełnosprawnych lub przewlekle chorych jest u nas aż 8-krotnie wyższy niż np. w Austrii.

Dlatego niezbędne jest wypracowaniem długofalowej polityki przeciwdziałania tym niepokojącym trendom. Temu zagadnieniu poświęcony został panel „Polityka senioralna – wyzwania dnia dzisiejszego”. W  dyskusji wzięli udział specjalni goście Konferencji, w tym minister zdrowia - Bartosz Arłukowicz, minister pracy i polityki społecznej – Władysław Kosiniak-Kamysz, Rzecznik Praw Obywatelskich - Teresa Lipowicz oraz posłowie sejmowej komisji zdrowia. Podkreślono, jak ogromne postępy administracja rządowa poczyniła we wdrażaniu systemowych rozwiązań na rzecz polepszenia sytuacji osób starszych. Dotyczy to przede wszystkim wypracowania długofalowej polityki senioralnej na lata 2014-2020, która powstała dzięki połączonym wysiłkom rządu, Rady Polityki Senioralnej, ekspertów i organizacji pozarządowych.

- Musimy odpowiedzieć na potrzeby starzejącego się społeczeństwa we wszystkich dziedzinach życia oraz na każdym jego etapie, gdyż zdrowe starzenie rozpoczyna się w dzieciństwie – podsumował minister Władysław Kosiniak-Kamysz.

W swoim wystąpieniu minister Bartosz Arłukowicz wskazał na konieczność większej wrażliwości lekarzy różnych specjalności na potrzeby osób starszych. Stwierdził, że wyzwaniem jest nie tylko niewystarczająca w tej chwili liczba lekarzy geriatrów, lecz także odpowiednie przygotowanie innych specjalistów, bez których zintegrowana opieka nad osobami starszymi nie może być zwieńczona sukcesem.

Na drugi dzień Kongresu, piątek 31 stycznia, zaplanowano między innymi wystąpienie premiera Donalda Tuska.