Dotyczy to przestrzeganie zakazu resterylizacji wyrobów jednorazowych oraz zasad sterylizacji wyrobów medycznych wielorazowego użytku.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wyrób jednorazowy może być stosowany tylko raz u jednego pacjenta. Natomiast wyroby wielorazowe to te, które po przeprowadzeniu odpowiednich procedur mogą być użyte ponownie. Producent jasno określa metodę oraz maksymalną liczbę cykli sterylizacyjnych, która gwarantuje, że wyrób wielorazowy zachowuje swoje właściwości i może być bezpiecznie stosowany.

Niestety, zdarza się jak podkreśla Izba Polmed, że placówki medyczne nie przestrzegają przepisów i ponownie stosują wyroby określone przez producenta, jako jednorazowe lub przekraczają dozwoloną dla danego wyroby wielorazowego liczbę sterylizacji. Jest to poważny problem, a takie podejście stwarza ogromne zagrożenie występowania zakażeń szpitalnych, jak również naraża pacjentów na niebezpieczeństwo związane z niewłaściwym „zachowaniem się" nieodpowiednio wysterylizowanego wyrobu medycznego. Komunikat przypomina, że dla jednorazowych wyrobów medycznych producent nie określa właściwej metody sterylizacji. W związku z tym nie ma możliwości przewidzenia, jak taki wyrób zareaguje na proces sterylizacji. Może stracić swoje właściwości np. giętkość, czy też ukruszyć się podczas jego używania na pacjencie.

W przypadku placówek publicznych, powodem, dla którego sterylizuje się jednorazowe wyroby medyczne lub stosuje się wielorazowe wyroby powyżej dozwolonej liczby zastosowań, może być zbyt niska wycena procedur medycznych kontraktowanych przez NFZ.

Izba podkreśla, że niewłaściwa sterylizacja czy też sterylizacja wyrobów jednorazowych jest nie do przyjęcia, ponieważ naraża pacjenta na niepotrzebne ryzyko. Korzyści ekonomiczne z takiego postępowania, jeżeli w ogóle istnieją, wydają się być przeceniane. Koszty związane z leczeniem zakażeń szpitalnych i powikłań, a także koszty wynikające z ewentualnych roszczeń pacjentów, mogą wielokrotnie przewyższyć cenę zakupu nowych wyrobów jednorazowych i wielorazowych po ich zużyciu.

Zdarza się też, że szpitale, szukając oszczędności, powierzają serwisowanie sprzętu medycznego niewłaściwym podmiotom, które nie posiadają odpowiedniej wiedzy oraz zaplecza do serwisowania skomplikowanego i złożonego sprzętu medycznego. Szpitale w wielu przypadkach inwestują w wyposażenie na najwyższym światowym poziomie, a jednocześnie dopuszczają do sytuacji, w której naprawy i przeglądy wykonywane są przez podmioty bez odpowiednich uprawnień i kwalifikacji.

Izba podkreśla, że niewłaściwie serwisowany sprzęt medyczny stwarza ogromne zagrożenia dla zdrowia i życia pacjentów. Korzystanie z usług nieautoryzowanych serwisów wynika przeważnie z chęci oszczędzania. Jednak, jak przypomina komunikat, objęty fachowym serwisem sprzęt medyczny w dłuższej perspektywie czasu nie tylko obniża koszty funkcjonowania zakładu opieki zdrowotnej, ale również zapewnia wysoki standard świadczonych usług medycznych i zabezpiecza placówkę przed ewentualnymi roszczeniami pacjentów poszkodowanych w wyniku awarii niewłaściwie serwisowanych wyrobów.

W medycynie postęp technologiczny dokonuje się w ogromnym tempie. Na rynku wciąż pojawiają się nowsze generacje różnych wyrobów medycznych, które, w porównaniu z wcześniejszymi modelami, umożliwiają jeszcze skuteczniejsze leczenie i diagnostykę. Aby korzystać z tych osiągnięć, pracownicy placówek powinni stale podnosić swoje kwalifikacje w zakresie obsługi skomplikowanego sprzętu medycznego. Dobrze przeszkolony personel medyczny, który rzetelnie i kompetentnie wykonuje powierzone mu obowiązki stanowi gwarancję sukcesu placówki leczniczej. Firmy z rynku wyrobów medycznych z zaangażowaniem włączają się w akcję edukacyjną pracowników sektora ochrony zdrowia.

Niestety, jak zauważa Izba, inicjatywa ta często jest niedoceniana przez jednostki lecznicze, a sami pracownicy placówki wyrażają brak zainteresowania podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych. Bagatelizowane są szkolenia demonstrujące zasady prawidłowego użytkowania i wykorzystania zakupionego wyposażenia. Szczególne widoczne jest to w przypadku szkoleń okresowych, które mają przypomnieć użytkownikowi urządzenia między innymi reguły jego bezpiecznego stosowania.

Izba przypomina, że niewłaściwe użytkowanie wyrobów medycznych może być brzemienne w skutkach i narazić pacjenta na zagrożenie zdrowia lub życia. Należy pamiętać, że relatywnie krótki czas poświęcony na podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników ochrony zdrowia z pewnością doprowadziłby do ograniczenia występowania zdarzeń medycznych.

„Wierzymy, iż systematyczne podejmowanie działań zmierzających do zmniejszenia częstotliwości występowania powyżej wskazanych zjawisk może skutkować ograniczeniem incydentów medycznych, a tym samym potencjalnych roszczeń pacjentów” – czytamy w komunikacje Izby. „Nagradzanie tego typu zachowania dodatkowymi środkami ze strony NFZ nie buduje w naszej ocenie szacunku dla jednej z fundamentalnych zasad społecznych, a mianowicie obowiązku przestrzegania tworzonego prawa” – dodaje komunikat Izby.

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych Polmed jest największą i najbardziej reprezentatywną organizacją skupiającą producentów i dystrybutorów wyrobów medycznych w Polsce. Izba jednoczy firmy działające w branży medycznej w staraniach zmierzających do stworzenia przyjaznego i transparentnego środowiska biznesowego.