Premier Mateusz Morawiecki zamierza zmienić rozporządzenie, na podstawie, którego dyrektor Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie może dostać podwyżkę. Mowa o projekcie zmiany rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wykazu podmiotów o szczególnym znaczeniu dla państwa, w których może być podniesiona maksymalna kwota wynagrodzenia miesięcznego. Projekt został skierowany do opiniowania.

W ocenie skutków regulacji projektu wskazano, że brak jest możliwości oferowania osobie zatrudnionej na stanowisku dyrektora CSK MSWiA warunków zatrudnienia "adekwatnych do zakresu wykonywanych zadań i związanej z tym odpowiedzialności".

Podwyżki nie dla lekarzy

Sprawa jest kontrowersyjna, bo w czasie, gdy personel medyczny walczy o podwyżki swoich najniższych wynagrodzeń, premier planuje podnieść wynagrodzenie dyrektorowi Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA.

Sejm przyjął nowelę ustawy o najniższych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. Lekarze zwracali uwagę, że ci ze specjalizacją otrzymają 19 zł podwyżki. W trakcie prac nad projektem nie przyjęto żadnych poprawek postulowanych przez środowisko medyczne, ani tych zgłaszanych przez opozycję. Tymczasem dyrektor CSK MSWiA otrzyma znaczną podwyżkę, bo sięgającą 50 proc. maksymalnej kwoty wynagrodzenia miesięcznego osób, które są określone w specjalnej ustawie.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów

Zmiana dotyczy ustawy z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów stanowi wykaz podmiotów o szczególnym znaczeniu dla państwa, w których może być podniesiona maksymalna kwota wynagrodzenia miesięcznego. W załączniku do rozporządzenia dodaje się punkt w brzmieniu: Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie. „Szczególna rola oraz istotne znaczenie CSK MSWiA w systemie ochrony zdrowia uzasadniają stworzenie formalnych możliwości do podniesienia maksymalnej kwoty wynagrodzenia miesięcznego dyrektora CSK MSWiA o 50 proc., co uczyni je bardziej adekwatnym w stosunku do wykonywanych zadań i ponoszonej przez dyrektora odpowiedzialności” – można przeczytać w Ocenie Skutków Regulacji.

Ważna działalność lecznicza MSWiA

Jak zaznacza projektodawca w uzasadnieniu projektu - działalność lecznicza realizowana przez CSK MSWiA świadczona jest w 30 podległych klinikach i 89 poradniach specjalistycznych. Szpital kliniczny MSWiA jest także odpowiedzialny za organizację pracy i zarządzanie Szpitalem Tymczasowym na Stadionie Narodowym. Ponadto CSK MSWiA realizuje zadania polegające na zabezpieczeniu medycznym działań służb podległych i nadzorowanych przez ministra do spraw wewnętrznych oraz zadań obronnych wykonywanych przez ministra. MSWiA zabezpiecza także wydarzenia organizowane m.in. przez Kancelarię Prezydenta, Sejm oraz Senat.  Placówka medyczna podległa MSWiA udziela także świadczeń opieki zdrowotnej osobom piastującym najwyższe kierownicze stanowiska w kraju: Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałkowi Sejmu, Marszałkowi Senatu oraz Prezesowi Rady Ministrów.

Rozporządzenie zostało skierowane do opiniowania

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Obecnie zostało skierowane do opiniowania. W piśmie do Rady Dialogu Społecznego Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji pisze do jej szefa - wicepremiera Jarosława Gowina, że „prosi o możliwie pilne zajęcie stanowiska względem ww. Projektu”. Nowelę będą opiniować; Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych oraz Forum Związków Zawodowych i cała RDS.