Podmiotom leczniczym trudno jest funkcjonować w warunkach gospodarki rynkowej, tymczasem organizacje medyczne istnieją w dynamicznym otoczeniu podatnym na zmiany technologii i dużą konkurencyjność - pisze Violetta Korporowicz we wstępie do publikacji „Zarządzanie progresywne zdrowiem. Kierunki, strategie, metody”, która została opublikowana przez Wydawnictwo Wolters Kluwer.

Podmioty lecznicze, według autorki, mają też różne zadania i cele do zrealizowania, co wpływa na zróżnicowane profile działalności i zróżnicowane zasoby ludzkie, dzięki którym można realizować te zadania. Podmioty te są zróżnicowane pod względem zadań i celów związanych z otoczeniem zewnętrznym oraz wewnętrzną organizacją. Otoczenie zewnętrzne dotyczy nowych technologii, regulacji prawnych, demografii oraz oczekiwań klientów. Na otoczenie wewnętrzne składają się koszty leczenia i sposoby ich rozliczania, marketing usług zdrowotnych czy reklama.

„W zarządzaniu progresywnym w odniesieniu do ochrony zdrowia – z uwagi na tok postępowania i rozumienia organizacji oraz specyfikę świadczonych usług – występują różnice w stosunku do zarządzania innymi sektorami” – czytamy we wstępie.

Według autorki, wynikają one z tego, że pacjenci nie postępują tak jak typowi konsumenci. Na przykład nie mają oni pełnej informacji, jaki rodzaj świadczeń byłby dla nich odpowiedni, przez co muszą zaufać profesjonalistom medycznym, nie mogą poznać cech usługi czy produktu przed skonsumowaniem go, mają w dalszym ciągu trudność zrzeszania się w przypadku nieodpowiedniego leczenia i walki o swoje prawa a także trudność w rozpoznaniu dróg dochodzenia do zdrowia.

Również dostarczyciele usług medycznych nie zachowują się tak samo jak inni przedsiębiorcy. Wśród powodów tego faktu autorka wymienia to, że inwestycje w sferze medycznej są ograniczane wysokimi barierami wejścia i wyjścia, reklama i jawna konkurencja są zakazane, kodeks etyki lekarskiej nakazuje służyć życiu i zdrowiu ludzkiemu, przeciwdziałać cierpieniu i zapobiegać chorobom i świadczeniodawcy powinni nieść pomoc chorym bez żadnych różnic majątkowych, co powoduje, że zysk nie powinien być głównym celem pracy lekarzy, rośnie także świadomość pacjentów.

Opracowanie „Zarządzenie progresywne zdrowiem” składa się z szesnastu artykułów, które tworzą odrębne całości. Każdy z rozdziałów posiada bibliografię, która może stanowić przewodnik po literaturze przedmiotu. Jest uzupełnieniem treści, które zostały uwzględnione w tekście w postaci przypisów bibliograficznych.

Publikacja została podzielona na trzy części zawierające odrębne grupy tematyczne.

Pierwsza z części dotyczy kierunków w zarządzaniu progresywnym zdrowiem. Część ta grupuje problemy ogólne związane ze specyfiką zarządzania progresywnego w sektorze ochrony zdrowia. Na przykład w rozdziale pierwszym zatytułowanym „Zarządzanie progresywne – idea i pojęcia podstawowe” zostały ujęte teoretyczne problemy dotyczące istoty zarządzania progresywnego, w którym ważne jest kreatywne rozstrzyganie o kluczowych problemach występujących w sektorze ochrony zdrowia, między innymi przez badanie zjawisk na szczeblu lokalnym, w odniesieniu do faktycznych, rzeczywistych potrzeb społecznych z uwzględnieniem partycypacji społecznej. Tym, co łączy te cechy, tzn. kreatywność i uwzględnienie szczebla lokalnego, jest demokratyczne podejście do zarządzania.

Drugi rozdział to „Diagnoza potrzeb zdrowotnych”, a jego celem jest wskazanie na wagę szacowania potrzeb dla prawidłowego funkcjonowania sektora ochrony zdrowia, przez przeprowadzenie diagnozy społecznej rozumianej jako określenie zjawisk społecznych i ich charakterystyk na podstawie badań empirycznych.

Kolejny rozdział zatytułowany „Proces starzenia się ludności a progresywne zarządzanie zdrowiem” dotyczy identyfikacji najważniejszych wyzwań dla systemu ochrony zdrowia w związku z demograficznym starzeniem się ludności. Ponadto jest próbą wskazania nowych zadań dla progresywnego zarządzania zdrowiem w związku ze wzrostem odsetka ludzi starszych w społeczeństwie.

W części drugiej monografii znajdują się treści związane ze strategiami zarządzania progresywnego w zdrowiu. Istotne jest w nich zarówno zarządzanie całym sektorem usług zdrowotnych, jak i organizacjami ochrony zdrowia.

Opracowanie jest przeznaczone przede wszystkim dla menedżerów ochrony zdrowia różnego szczebla, studentów studiów ekonomicznych, zarządzania czy zdrowia publicznego, słuchaczy studiów podyplomowych, a także wszystkich osób, które chcą zrozumieć złożoną specyfikę sektora ochrony zdrowia w zakresie zarządzania progresywnego.

Książka jest dostępna w Księgarni Profinfo.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.profinfo.pl, stan z dnia 15 czerwca 2015 r.