Odpowiedź
 
Jak najbardziej możliwe już jest przygotowanie i podanie do publicznej wiadomości oferty dotyczącej świadczeń medycznych udzielanych w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej.
Przepisy dotyczące transgranicznej opieki zdrowotnej zaczęły obowiązywać w ramach polskiego porządku prawnego z dniem 25 października 2013 r. Jednocześnie, ustawodawca opracował między innymi projekt nowelizacji przepisów ustawy o działalności leczniczej. Powyższy projekt datowany jest na dzień 3 października 2013 r. W projekcie położony został duży nacisk zwłaszcza na obowiązki informacyjne po stronie podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Ustawodawca zaproponował dodanie, bowiem, art. 14 ust. 2 do ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.) - dalej u.dz.l., zgodnie z którym podmiot wykonujący działalność leczniczą udziela pacjentowi, na jego wniosek, informacji o wykonywanych świadczeniach zdrowotnych, w szczególności dotyczących stosowanych metod diagnostycznych lub terapeutycznych oraz jakości i bezpieczeństwie tych metod oraz danych o zawartych umowach ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej i zdarzeń medycznych, a także informacji dotyczących tego podmiotu, a objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Poszerzony został, również, katalog informacji wynikających z regulaminu organizacyjnego danego podmiotu, a podlegających obowiązkowej publicznej prezentacji, albowiem w wyniku planowanej nowelizacji art. 24 ust. 2 u.dz.l., oprócz dotychczasowych informacji dotyczących wysokości opłat należnych za udostępnianie dokumentacji medycznej, przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny oraz świadczeń zdrowotnych, które mogą być udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością, ma on także objąć dane dotyczące rodzaju działalności leczniczej oraz zakresu świadczeń zdrowotnych udzielanych przez określoną placówkę medyczną. Co niezwykle istotne, projekt nowelizacji zakłada ujednolicenie sposobów przekazywania powyższych informacji. Podmioty zobowiązane będą do wywieszania ich w widoczny sposób w miejscu udzielania świadczeń oraz do podawania ich za pośrednictwem swojej strony internetowej, a także Biuletynu Informacji Publicznej w odniesieniu do podmiotów mających obowiązek ich prowadzenia, np. samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
Podsumowując, przygotowanie oferty dotyczącej świadczeń medycznych udzielanych w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej i podanie jej do publicznej wiadomości jest jak najbardziej zasadne i celowe. Informacje te winny zostać opublikowane w sposób opisany powyżej, tj, poprzez ich wywieszenie w widocznym miejscu oraz za pośrednictwem strony internetowej oraz ewentualnie BIP. Autor zwraca szczególną uwagę czytelników na fakt, iż oferta ta musi zostać zredagowana w sposób ściśle i wyłącznie informacyjny, aby uniknąć narażenia się na zarzut naruszenia art. 14 u.dz.l. w dotychczasowym brzmieniu, zakazującego takiego ujęcia podawanych do publicznej wiadomości informacji o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych, które miałoby cechy reklamy.