Odpowiedź

Zawieranie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z NFZ przez placówkę medyczną nie jest konieczne.

NFZ jako podmiot uprawniony do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych ma również prawo i obowiązek prowadzenia pełnej rejestracji informacji o pacjentach oraz udzielanych im świadczeniach w celu ich rozliczenia. Uprawnienia te wynikają wprost z obowiązujących przepisów prawa, tj. między innymi art. 188 ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W tym celu Fundusz uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych świadczeniobiorców. Powyższe oznacza, że brak jest podstaw prawnych do zawarcia z NFZ umowy powierzenia.