Odpowiedzi na nie poszukują politycy i naukowcy, lekarze i menedżerowie ochrony zdrowia, bezpośrednio odpowiedzialni za satysfakcję pacjentów. Uczelnia Łazarskiego od lat uczestniczy w tej dyskusji, poszukując sposobów i narzędzi, które pozwolą optymalizować działania podejmowane przez podmioty świadczące usługi opieki medycznej. Wyzwania, przed jakimi stoi polski sektor ochrony zdrowia determinują potrzebę stałego rozwoju kompetencji menedżerskich osób nadzorujących i kierujących placówkami opieki zdrowotnej oraz instytucjami administracji centralnej i samorządowej, odpowiedzialnymi za organizację systemu.


- Program „MBA w ochronie zdrowia” to pierwszy w Polsce program MBA skoncentrowany na teoretycznych i praktycznych aspektach funkcjonowania sektora ochrony zdrowia oraz zarządzania podmiotami leczniczymi. Naszym celem jest kształcenie liderów rynku zdrowia, menedżerów odważnych, kreatywnych i skutecznych, wyposażonych w aktualną wiedzę oraz nowoczesne metody i narzędzia zarządzania. Modułowy charakter studiów pozwala kształtować nowe kompetencje zgodnie z własną ścieżką kariery. Przekrojowy zakres programu oraz udział w nim doświadczonych ekspertów rynku zdrowia i wybitnych akademików gwarantuje sukces naszym absolwentom. – Małgorzata Gałązka – Sobótka, dyrektor programu „MBA w ochronie zdrowia”.


Studia podyplomowe „MBA w ochronie zdrowia” składają się z siedmiu modułów, które pozwalają na elastyczne komponowanie programu. Uzyskanie dyplomu ukończenia studiów następuje po realizacji pięciu z nich - modułu podstawowego, minimum trzech specjalistycznych modułów szkoleniowych oraz modułu dyplomowego MBA. Dodatkową wartością studiów jest możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu Prince II (zarządzanie projektami). Ilość godzin składających się na program MBA – minimum 500.


Moduł podstawowy MBA składa się z następujących przedmiotów: ekonomia menedżerska w ochronie zdrowia, rachunkowość finansowa i zarządcza, metody ilościowe w zarządzaniu, współczesne systemy zarządzania, zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia, zarządzanie marketingowe i PR w ochronie zdrowia, zarządzanie zmianą, zarządzanie projektami, zarządzanie zasobami ludzkimi, negocjacje, psychologia w zarządzaniu.


Moduł 1: Organizacyjno-prawne aspekty zarządzania w ochronie zdrowia (podstawy zdrowia publicznego i polityki zdrowotnej, organizacja systemu ochrony zdrowia w Polsce, współczesne systemy ochrony zdrowia - organizacja ochrony zdrowia w wybranych krajach Unii Europejskiej i na świecie, prawne aspekty wykonywania zawodów medycznych i zagadnienia z zakresu publicznego prawa ochrony zdrowia, prawno-organizacyjne podstawy funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prawa pacjenta, zdarzenia i błędy medyczny, zagadnienia procesowe związane z dochodzeniem roszczeń z tytułu zdarzeń i błędów medycznych, dokumentacja medyczna i ochrona danych medycznych, frazeologia języka angielskiego w zakresie prawa ochrony zdrowia).


Moduł 2: Modele restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej (dobre praktyki krajowe i międzynarodowe modele funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia w Polsce i na świecie, przekształcenia publicznych zakładów opieki zdrowotnej na podstawie obowiązującego prawa i planowanej ustawy o działalności leczniczej, rządowy program „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia” jego założenia, cele i dotychczasowa praktyka wdrażania, przygotowanie procesu przekształceń, społeczne uwarunkowania przekształceń w ochronie zdrowia, prawne elementy procesu przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, proces przekształceń w ochronie zdrowia w świetle wyników kontroli NIK, plan restrukturyzacji, orzecznictwo sądowe dotyczące przekształceń, frazeologia języka angielskiego w zakresie restrukturyzacji).


Moduł 3: Zarządzanie finansami w jednostkach ochrony zdrowia (systemy opieki zdrowotnej w Europie i na świecie, finansowanie ochrony zdrowia w Polsce w kontekście ustawy o działalności leczniczej, zasady finansowania i rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej w Polsce, prawne aspekty kontraktowania i rozliczania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, procesy konsolidacji oraz dekoncentracji na polskim rynku usług medycznych, przychody i koszty w jednostce ochrony zdrowia-analiza ekonomiczna, rachunek kosztów świadczeń opieki zdrowotnej, zarządzanie długiem w jednostce ochrony zdrowia, transgraniczna opieka - aspekty finansowe i rozliczeniowe, efektywne zarządzanie systemami informatycznym w placówce ochrony zdrowia, efektywne narzędzia w organizacji udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, planowanie i symulacje zarządcze w jednostce ochrony zdrowia, gospodarka lekiem w zakładzie opieki zdrowotnej, partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), kontrole w zakresie zarządzanie i gospodarki finansowej w jednostkach ochrony zdrowia w kontekście, prywatne i dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne, zarządzanie systemem wynagradzania w podmiotach leczniczych, frazeologia języka angielskiego).


Moduł 4: Praktyka zarządzania ochroną zdrowia przez jednostki samorządu terytorialnego (współczesne systemy ochrony zdrowia – system polski na tle doświadczeń innych krajów, zdrowie publiczne - z poziomu jednostek administracji terytorialnej, planowanie polityki zdrowotnej i kluczowe zagadnienia w tej dziedzinie, systemy ochrony zdrowia na poziomie lokalnym i regionalnym, prawa i obowiązki samorządu w ochronie zdrowia - modele kompetencyjne a praktyka świadczeń zdrowotnych na poziomie lokalnym i regionalnym, zarządzanie ryzykiem - profile demograficzne i epidemiologiczne na poziomie powiatów, narzędzia działania, zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia - planowanie strategiczne na poziomie lokalnym i regionalnym, zadania profilaktyczne – planowanie i realizacja polityki profilaktycznej w samorządach, monitoring jednostek ochrony zdrowia przez organ założycielski, frazeologia języka angielskiego w obszarze zarządzania ochroną zdrowia).


Moduł 5: Metody i techniki menedżerskie w jednostkach ochrony zdrowia (kultura organizacyjna w ochronie zdrowia: identyfikacja i doskonalenie, zarządzanie zasobami załogowymi; zarządzanie wynikiem: controling operacyjny, dylemat kosztu i jakości; źródła finansowania: zarządzanie podatkami, strategiczny partner finansowy, spółka medyczna na giełdzie ramy organizacyjne: ramy rozwoju medycznej organizacji usługowej, optymalne relacje i struktury zarządzania; marka osobista: marka lidera, zarządzanie własną reputacją w biznesie; komunikacja w ochronie zdrowia: kanon postępowania, warsztat kryzysowy, skuteczny dialog społeczny; konflikt i negocjacje w organizacji medycznej: warsztat negocjacyjny; jakość w ochronie zdrowia; prawo w praktyce menedżera zdrowia-odpowiedzialność kierownicza, ład informacyjny: benchmarking jako źródło decyzji zarządczych, IT Governance i architektura informacyjna; szpital doskonały-Master Plan, frazeologia języka angielskiego).


Moduł dyplomowy MBA – sesje eksperckie z wybitnymi praktykami rynku zdrowia. Przygotowanie i obrona pracy dyplomowej.


W skład kadry wykładowców wchodzą doświadczeni eksperci w obszarze ochrony zdrowia oraz wybitni akademicy:
prof. dr hab. Hubert Izdebski, prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki, prof. dr hab. Joanna Moczydłowska, prof. dr hab. Ewelina Nojszewska, dr Jacek Grabowski, dr Jacek Klakočar, dr Marian Kachniarz dr Adam Kozierkiewicz, dr Beata Libera-Małecka, dr Marzena Mazur, dr Robert Mołdach, dr Monika Rozkrut, dr Bart Tkaczyk, dr Piotr Warczyński, Marek Balicki, Krzysztof Tuczapski, Jacek Stanisław Graliński, Jerzy Gryglewicz, Joanna Malinowska-Parzydło, Adam Twarowski, Anna Wójcik, mec. Maciej Gawroński, Aleksander Kacprzyk, Wojciech Mizerka, Ewelina Nazarko-Ludwiczak, arch. Elżbieta Niedźwiecka, arch. Mieszko Niedźwiecki, Michał Rybak, Agnieszka Szpara, Jakub Tatak, Roman Walasiński, Marek Wesołowski, Marek Wójcik, Małgorzata Zaława-Dąbrowska.


Bardziej szczegółowe informacje dotyczące kadry oraz kierunku znajdują się tutaj:
http://rekrutacja.lazarski.pl/ckp/studia-mba/mba-w-ochronie-zdrowia/