We wprowadzeniu do opracowania jego autorzy podkreślają, że podmioty lecznicze są organizacjami, w których zachodzą skomplikowane procesy zarządzania, wymagające wsparcia odpowiednimi informacjami. Są one niezbędne z punktu widzenia zarządzających podmiotem leczniczym a także z punktu widzenia organów właścicielskich finansujących te jednostki. Zagadnienia te są także potrzebne pracownikom Narodowego Funduszu Zdrowia jako płatnika. 

Publikacja wskazuje między innymi najważniejsze różnice w projektowaniu systemów rachunkowości zarządczej dla podmiotów komercyjnych oraz organizacji z sektora publicznego i non profit. Prezentuje, w jaki sposób specyfika działalności leczniczej wpływa na potrzeby informacyjne zarządzających i system informacji zarządczej. Wskazuje ograniczenia rachunkowości finansowej jako źródła informacji dla zarządzających.

„Wielu zarządzających nie dostrzega bowiem różnicy między rachunkowością finansową i zarządczą. Podstawowym celem rachunkowości finansowej jest sporządzenie sprawozdania finansowego, które prezentuje skutki finansowe zdarzeń gospodarczych, które miały miejsce w podmiocie leczniczym w okresie poprzedzającym jego sporządzenie. Dostarcza danych za okres, który minął, podczas gdy zarządzającym potrzebna jest informacja o tym, jakie działania powinni podjąć w przyszłości, aby osiągnąć zamierzone cele. Tych informacji dostarcza rachunkowość zarządcza” – czytamy we wprowadzeniu do opracowania.

Opracowanie omawia też nowoczesny rachunek kosztów, który pozwala na uzyskanie odpowiednich informacji do zarządzania i wyceny świadczeń opieki zdrowotnej. Opisuje, w jaki sposób wykorzystać informacje z tego zakresu w procesie zarządzania rentownością i efektywnością. Wskazuje sposób raportowania informacji kosztowej oraz jej wykorzystanie w procesach podejmowania decyzji. Prezentowana jest także koncepcja rachunku kosztów zmiennych i analiza koszty-rozmiary produkcji-zysk.

Publikacja omawia też wykorzystanie rachunkowości zarządczej w procesie realizacji nowych projektów inwestycyjnych, zasady budowania w podmiotach leczniczych systemów planowania i kontroli a także koncepcję zrównoważonej karty dokonań, wykorzystywanej przez nowoczesne podmioty lecznicze jako narzędzie kontroli strategicznej.

Książka dostępna jest w księgarni Profinfo.

Informacje o autorach

Marcin Pielaszek - doktor nauk ekonomicznych; pracuje jako adiunkt w Katedrze Rachunkowości Menedżerskiej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; jest biegłym rewidentem, członkiem European Accounting Association i sekretarzem Komisji ds. Doskonalenia Przepisów Zasad Rachunkowości przy Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce.

Gertruda Krystyna Świderska - profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych; kieruje zespołem Katedry Rachunkowości Menedżerskiej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; jest biegłym rewidentem, przewodniczącą powołanej przez Ministra Finansów Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów, członkiem Komitetu Standardów Rachunkowości i European Accounting Association; pełni funkcję przewodniczącej zespołu do przygotowania projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w zakładach opieki zdrowotnej.