Pytanie

Pielęgniarki zatrudnione w szpitalu - na oddziale szpitalnym i poradni przyszpitalnej na stanowisku pielęgniarki, po ukończeniu studiów wyższych - na różnych kierunkach - pielęgniarstwo, administracja, prawo, zarządzanie, zostały przeniesione do pracy w działach administracji szpitala - w dziale statystyki i dokumentacji medycznej, dziale organizacyjno-prawnym, dziale marketingu (na stanowiskach: statystyk medyczny, referent/specjalista: ds. organizacyjnych, ds. marketingu i umów z NFZ) oraz na stanowisku pełnomocnika do spraw pacjenta - na podstawie zmiany umowy o pracę. Mając na uwadze zakresy czynności wyżej wymienionych pielęgniarek nie ulega wątpliwości, że na nowych stanowiskach pracy uczestniczą w wykonywaniu świadczeń opieki zdrowotnej - w przygotowywaniu, organizowaniu i nadzorze nad udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Istotne jest również, że posiadają ważne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki i nie dokonywały do samorządu pielęgniarek i położnych zgłoszenia zaprzestania wykonywania zawodu pielęgniarki.

ednakże istnieje wątpliwość, czy w opisanej sytuacji wykonują one nadal zawód pielęgniarki - i to bez przerwy.

Czy w opisanej sytuacji pielęgniarki wykonują nadal zawód pielęgniarki i to bez przerwy?

Czy też od dnia rozpoczęcia pracy w wyżej wymienionych działach administracyjnych szpitala zaistniała przerwa w wykonywaniu przez nie zawodu pielęgniarki?

Odpowiedź

Jeżeli z zakresów czynności poszczególnych pielęgniarek wynika, że są to czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej, to będzie oznaczało, zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 4 ustawy z 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej - dalej u.z.p.p., że pielęgniarki te przez cały czas wykonują zawód pielęgniarki.

Wątpliwości u autorki budzi jedynie stanowisko w dziale organizacyjno-prawnym, bowiem z treści pytania nie można wywnioskować jakie czynności wykonuje pielęgniarka tam zatrudniona. Jeżeli jest to osoba, która ukończyła studia na kierunkach administracja albo prawo albo zarządzanie, to istnieje niebezpieczeństwo, że wykonywane przez nią czynności nie wyczerpują katalogu zawartego w art. 4 u.z.p.p., w tym przypadku zakres czynności będzie miał niezwykle istotne znaczenie dla ustalenia, czy pielęgniarka wykonuje swój zawód.

Uzasadnienie

Artykuł 4 ust. 1 u.z.p.p. wykonywanie zawodu pielęgniarki polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności na:

1) rozpoznawaniu warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta;

2) rozpoznawaniu problemów pielęgnacyjnych pacjenta;

3) planowaniu i sprawowaniu opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem;

4) samodzielnym udzielaniu w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz medycznych czynności ratunkowych;

5) realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji;

6) orzekaniu o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych;

7) edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 u.z.p.p. za wykonywanie zawodu pielęgniarki uważa się również:

1) nauczanie zawodu pielęgniarki lub położnej oraz wykonywanie pracy na rzecz doskonalenia zawodowego pielęgniarek lub położnych;

2) prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie pielęgniarstwa;

3) kierowanie i zarządzanie zespołami pielęgniarek lub położnych;

4) zatrudnienie w podmiocie leczniczym na stanowiskach administracyjnych, na których wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej;

5) zatrudnienie w podmiotach zobowiązanych do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub urzędach te podmioty obsługujących, w ramach którego wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej;

6) zatrudnienie w organach administracji publicznej, których zakres działania obejmuje nadzór nad ochroną zdrowia;

7) pełnienie służby na stanowiskach służbowych w Inspektoracie Wojskowej Służby Zdrowia i innych jednostkach organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, na których wykonuje się czynności związane z ochroną zdrowia i opieką zdrowotną;

8) pełnienie służby na stanowiskach służbowych w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej i innych stanowiskach Służby Więziennej, na których wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem i nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot leczniczy dla osób pozbawionych wolności;

9) zatrudnienie w domach pomocy społecznej określonych w przepisach o pomocy społecznej, z uwzględnieniem uprawnień zawodowych pielęgniarki określonych w ustawie;

10) zatrudnienie na stanowisku pielęgniarki w żłobku lub klubie dziecięcym, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;

11) sprawowanie funkcji z wyboru w organach samorządu pielęgniarek i położnych lub wykonywanie pracy na rzecz samorządu;

12) powołanie do pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy pielęgniarki, jeżeli z wyboru wynika obowiązek wykonywania tej funkcji w charakterze pracownika, albo pełnienie funkcji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej, jeżeli z pełnieniem tej funkcji jest związane zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy.

Jeżeli zatem z zakresów czynności poszczególnych pielęgniarek wynika, iż są to czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej, to będzie oznaczało, zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 4 u.z.p.p., że pielęgniarki te przez cały czas wykonują zawód.

Wątpliwości u autorki budzi jedynie stanowisko w dziale organizacyjno-prawnym, bowiem z treści pytania nie można wywnioskować jakie czynności wykonuje pielęgniarka. Jeżeli jest to osoba, która ukończyła studia na kierunkach administracja albo prawo albo zarządzanie, to istnieje niebezpieczeństwo, że wykonywane przez nią czynności nie wyczerpują katalogu zawartego w art. 4 u.z.p.p., w tym przypadku zakres czynności będzie miał niezwykle istotne znaczenie dla ustalenia, czy pielęgniarka wykonuje swój zawód.

Czytaj inne komentarze tej autorki:

Praca pielęgniarki na stanowisku dyspozytora nie powoduje przerwy w zawodzie>>>

Spirometrię może wykonać pielęgniarka po kursie specjalistycznym>>>

Położna nie może zajmować stanowiska naczelnej pielęgniarki >>>

Położna bez kwalifikacji pielęgniarskich nie może pracować jako pielęgniarka>>>

Iwona Choromańska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie medycznym. Prowadzi obsługę prawną podmiotów leczniczych. Przez wiele lat współpracowała z Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych. Uczestniczyła również w wielu szkoleniach pielęgniarek i położnych jako wykładowca.