Wynika tak z ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z 15 lipca 2011 roku (Dz.U.2011.174.1039 ze zm.), która weszła w życie 1 stycznia 2012 roku.

Rada przypomina, że zgodnie z. 97 ust. 2 tej ustawy po 1 stycznia 2015 roku prawo wykonywania zawodu albo ograniczone prawo wykonywania zawodu wygasa, jak również ustaje prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu.

Komunikat zamieszczony na stronie Naczelny Izby Pielęgniarek i Położnych jest także adresowany do osób, które posiadają prawo wykonywania zawodu wydane w oparciu o poprzednio obowiązujące przepisy i legitymują się dokumentem ”zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu”, którego nie wymieniły po wejściu w życie rozporządzenia ministra zdrowia z 3 listopada 1999 roku w sprawie wzoru zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej i wzoru zaświadczenia o ograniczonym prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej, (Dz. U. Nr 97, poz. 1137).

Rozporządzenie to zostało bowiem zastąpione nowym rozporządzeniem ministra zdrowia z 4 lutego 2013 roku w sprawie wzorów dokumentów o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 222).

Rada przypomina, że osoby, które dotychczas nie złożyły wniosków w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu lub posiadają zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu niespełniające wymogów, powinny zgłosić się do właściwej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, na terenie której zamierzają wykonywać zawód.