Jak uzasadniają Rada jak i Związek zmiana dokumentu jest niezbędna, ponieważ dalsze utrzymywanie obecnie obowiązujących zapisów rozporządzenia może doprowadzić do znacznego ograniczenia liczby pielęgniarek i położnych w oddziałach szpitalnych, co zmniejszy bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów.

Autorki apelu domagają się zobowiązania podmiotów leczniczych do informowania opinii publicznej o aktualnych obsadach stanowisk pielęgniarek i położnych.

Według autorek apelu pilnej interwencji wymaga także ustalenie wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych na poziomie odpowiadającym ich kwalifikacjom, pełnionym funkcjom i doświadczeniu, uwzględniającym także zagrożenie i niebezpieczeństwo związane z wykonywaniem tego zawodu i spoczywającej na tych pracownikach odpowiedzialności. Jest to niezbędne, aby pozyskać młodych ludzi do zawodu pielęgniarki i położnej.

Autorki zwracają uwagę, że w ciągu pięciu najbliższych lat dojdzie do znacznego spadku liczby zarejestrowanych i zatrudnionych pielęgniarek i położnych w Polsce.
 

Oprac. Magdalena Okoniewska