Pytanie

Czy pielęgniarka/położna pracująca w żłobku powinna prowadzić dokumentację medyczną?

Odpowiedź

Pielęgniarka, położna zatrudniona w żłobku nie ma obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej.

Uzasadnienie

Artykuł 4 ust. 2 pkt 10 oraz art. 5 ust. 2 pkt 8 ustawy z 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej - dalej u.z.p.p., stanowią, że za wykonywanie zawodu pielęgniarki, położnej uważa się zatrudnienie na stanowisku pielęgniarki, położnej w żłobku lub klubie dziecięcym, o których mowa w ustawie z 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 - dalej u.o.o.n.d. 

Natomiast, zgodnie z art. 18 u.z.p.p., pielęgniarka i położna mają obowiązek prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej na zasadach określonych w ustawie z 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - dalej u.p.p.

Aktualnie obowiązujące rozporządzenie ministra zdrowia z 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, które zostało wydane na podstawie art. 30 ust. 1 u.p.p., nie przewiduje obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej przez pielęgniarkę, położną pracującą w żłobku.

Do 4 kwietnia 2011 roku zasady funkcjonowania żłobków określały przepisy ustawy z 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej - dalej u.z.o.z. Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 7 u.o.z.o.z., żłobek posiadał status zakładu opieki zdrowotnej. Jednakże z chwilą wejścia w życie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, żłobki przestały być zakładami opieki zdrowotnej. Zgodnie z art. 75 ust. 1 u.o.o.n.d, żłobki działające na podstawie przepisów ustawy o zakładach opieki zdrowotnej stały się z mocy prawa żłobkami w rozumieniu ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Rozporządzenie ministra zdrowia z 21 grudnia 2010 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, będące aktem wykonawczym do ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w § 46 stanowiło, że żłobek prowadził dokumentację zbiorczą w formie księgi dzieci objętych opieką, która zawierała:

1) oznaczenie podmiotu, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1;

2) imię i nazwisko dziecka;

3) datę urodzenia dziecka;

4) adres zamieszkania dziecka;

5) imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego dziecka;

6) adres zamieszkania i numer telefonu przedstawiciela ustawowego dziecka lub upoważnionej przez niego osoby;

7) informacje związane ze stanem zdrowia dziecka niezbędne ze względu na sprawowaną opiekę.

Jednakże przepis § 46 został uchylony 1 stycznia 2013 roku na mocy § 1 pkt 12 rozporządzenia ministra zdrowia z 20 grudnia 2012 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Uwzględniając, iż żłobki nie udzielają świadczeń zdrowotnych, nie ma zatem obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej dzieci.

Do zadań żłobków należy bowiem, w myśl art. 10 u.o.o.n.d., zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych, zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka oraz prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

Autorka pragnie też zwrócić uwagę, iż dotychczasowe przepisy dotyczące prowadzenia dokumentacji medycznej przewidywały jedynie prowadzenie przez żłobek dokumentacji zbiorczej w formie księgi dzieci objętych opieką, której zakres określał wskazany powyżej § 46. Natomiast obecnie, informacje te w formie oświadczenia lub zaświadczenia rodzic bądź opiekun prawny dziecka ma obowiązek przekazać już w momencie ubiegania się o objęcie dziecka opieką w żłobku (art. 3a ust. 1 u.o.o.n.d).

Czytaj inne komentarze tej autorki:

Praca pielęgniarki na stanowisku dyspozytora nie powoduje przerwy w zawodzie>>>

Spirometrię może wykonać pielęgniarka po kursie specjalistycznym>>>

Położna nie może zajmować stanowiska naczelnej pielęgniarki >>>

Położna bez kwalifikacji pielęgniarskich nie może pracować jako pielęgniarka>>>

Iwona Choromańska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie medycznym. Prowadzi obsługę prawną podmiotów leczniczych. Przez wiele lat współpracowała z Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych. Uczestniczyła również w wielu szkoleniach pielęgniarek i położnych jako wykładowca.