Podstawą takiej interpretacji jest art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z 15 lipca 2011 roku. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039 ze zm.), który określa, że wykonywanie zawodu pielęgniarki polega na realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji. Tak więc podstawą do podania leku pacjentowi dorosłemu czy dziecku w ambulatorium będzie udokumentowane zlecenie lekarskie, które powinno zawierać nazwę zlecanego leku, dawkowanie i drogę podawania oraz częstotliwość wykonywania.

Lekarz nie musi być obecny w ambulatorium, gdy pielęgniarka podaje pacjentowi lek, chyba że w zleceniu lekarskim jest wyraźnie zapisane, że antybiotyk (inny lek) należy podać w obecności lekarza.

Izba podkreśla w swoim komunikacie, że w ambulatorium znajduje się zestaw przeciwwstrząsowy i pielęgniarka podająca antybiotyki powinna znać działanie podawanych leków, ich sposób podawania, przechowywania i skutki uboczne oraz posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej i zastosowania produktów leczniczych wchodzących w skład zestawu przeciwwstrząsowego, ratującego życie. Pielęgniarka powinna mieć też możliwość nawiązania natychmiastowego kontaktu telefonicznego z lekarzem w przypadku gdy podanie leku spowoduje wystąpienie zaburzeń niekorzystnych dla stanu zdrowia pacjenta.

Za zlecenie lekarskie odpowiedzialność ponosi lekarz, a za jego prawidłowe wykonanie – pielęgniarka. Z art. .12 ust.2. ustawy wynika też, że pielęgniarka może odmówić wykonania zlecenia lekarskiego niezgodnego z zakresem posiadanych kwalifikacji, podając niezwłocznie przyczynę odmowy na piśmie przełożonemu lub osobie zlecającej, chyba że zachodzą okoliczności wskazujące, iż zwłoka w udzieleniu pomocy mogłaby spowodować stan nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Podobna interpretacja dotyczy pobierania krwi u pacjenta dorosłego lub dziecka przez pielęgniarkę w ambulatorium. Jeżeli pielęgniarka otrzymuje zlecenie lekarskie dotyczące pobrania krwi powinna to wykonać bez obecności lekarza. Izba podkreśla, że pielęgniarka może pobierać krew od pacjentów do badań laboratoryjnych ściśle według zlecenia lekarskiego, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, zapewniającym bezpieczeństwo epidemiologiczne pacjenta oraz pielęgniarki.