Autor podkreśla, że istnieje także „druga strona” rynku leków i prawodawstwa farmaceutycznego. Rynek leków przedstawia bowiem wartość ekonomiczną (i jest to wartość istotna).

„W związku z występowaniem dwóch przeciwstawnych wartości konieczne jest poszukiwanie  ultima ratio  dla prawa farmaceutycznego, według mnie jest to życie i zdrowie człowieka. Przedstawiona dychotomia fundamentów rynku leków – dotykająca z jednej strony najwyższych wartości człowieka, tj. zdrowia i życia, z drugiej natomiast
kształtująca wynik finansowy sektora gospodarczego – jawi się jako niesłychanie interesująca z punktu widzenia prawoznawstwa” -  wyjaśnia Rafał Jerzy Kruszyński.

Według autora jest to istotny powód podjęcia trudu nad opracowaniem, w ramach niniejszej publikacji, zagadnienia regulacji prawnej obrotu detalicznego produktem leczniczym w prawie polskim. „W pełni uwidocznia się w nim bowiem zarówno zdrowotny, jak i ekonomiczny charakter zagadnienia. Pacjent poszukujący leku (i jego sytuacja prawna) jest konfrontowany z przedsiębiorcą prowadzącym obrót detaliczny produktem leczniczym (i jego sytuacją prawną). Jednocześnie warto zauważyć, że w literaturze prawniczej widoczne są pewne braki w zakresie dogłębnej analizy reglamentacji obrotu detalicznego lekami” – pisze autor.

W publikacji omówiono problematykę obrotu detalicznego produktami leczniczymi. Autor szczegółowo opisuje poszczególne etapy stosowania prawa obrotu detalicznego lekami - od podjęcia działalności, przez jej wykonywanie, aż do zakończenia. Porusza między innymi takie zagadnienia, jak zakres reglamentacji i systematyka stosowanych w niej środków prawnych, podmioty uprawnione do występowania w roli wnioskodawcy, charakter postępowania i formy rozstrzygnięć, czynności konwencjonalne i niekonwencjonalne w obrocie detalicznym lekami czy przyczyny i podstawowe zasady zakończenia działalności polegającej na obrocie detalicznym lekami.

Zwraca przy tym uwagę na liczne problemy, niejasności i sprzeczności normatywne, próbuje przedstawić właściwy sposób stosowania przepisów de lege lata oraz formułuje postulaty de lege ferenda.

Książka została podzielona na cztery rozdziały. Pierwszy poświęcony jest zagadnieniom ogólnym, drugi dotyczy reglamentacji na etapie podjęcia obrotu detalicznego produktem leczniczym, trzeci ujmuje problematykę reglamentacji na etapie wykonywania działalności polegającej na obrocie detalicznym produktem leczniczym, a czwarty  poświęcony jest zagadnieniom reglamentacji na etapie zakończeniu obrotu detalicznego produktem leczniczym. Publikacja nie ujmuje zagadnień związanych z refundacją leków.

Książka dostępna jest w przedsprzedaży w księgarni Profinfo.


Rafał Jerzy Kruszyński - radca prawny prowadzący własną praktykę; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, uzyskał Medal "Za chlubne studia"; ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi; pracownik UŁ; sekretarz redakcji serii monograficznej "Jurysprudencja" poświęconej kluczowym kwestiom filozofii prawa; autor licznych publikacji z zakresu prawa farmaceutycznego i medycznego; uczestnik wielu międzynarodowych i krajowych konferencji poświęconych tematyce prawa farmaceutycznego.