Zgodnie z tymi przepisami świadczeniodawcy realizujący w ramach umowy leczenie onkologiczne będą zobowiązani do zagwarantowania pacjentom terminowej i kompleksowej realizacji świadczeń onkologicznych - rozumianych jako zapewnienie możliwości udzielania świadczeń zabiegowych, chemioterapii oraz radioterapii onkologicznej, czy medycyny nuklearnej, odpowiednio w trybie hospitalizacji, leczenia jednego dnia i w trybie ambulatoryjnym.

Na potrzeby rozliczania świadczeń związanych z leczeniem onkologicznym (w sposób określony w art. 136 ust. 2 ustawy o świadczeniach), zmodyfikowano mechanizm ich rozliczania, wprowadzając tzw. "zakres skojarzony nielimitowany". Uwzględniając uwagi środowisk medycznych rozszerzono katalog świadczeń nielimitowanych między innymi o przezskórną igłową biopsję narządów jamy brzusznej. W kwocie zobowiązania określanej w umowie będą wyodrębniane środki przeznaczone wyłącznie na realizację świadczeń w ramach pakietu onkologicznego. Kwoty te będą mogły ulec zwiększeniu bez limitu.

Czytaj także: Pakiet onkologiczny: Ministerstwo Zdrowia uruchomiło serwis informacyjny >>>

W stosunku do projektu zarządzenia przedłożonego do konsultacji, uwzględniając zgłoszone uwagi, podwyższono między innym wycenę procedury bronchoskopii interwencyjnej oraz przezoskrzelowej biopsji śródpiersia lub płuca pod kontrolą ultrasonograficzną (wprowadzono grupę D06).

Dodatkowo utworzono nowe świadczenia przeznaczone do rozliczenia opracowanego przez konsylium planu leczenia pacjenta onkologicznego, na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, oraz koordynacji tego procesu terapeutycznego przez wyznaczonego koordynatora zgodnie z rozporządzeniem.

Zwiększeniu uległa również wartość punktowa planu leczenia onkologicznego do 5 punktów, co wynika z konieczności refundacji kosztów związanych z udziałem w opracowaniu planu leczenia dodatkowych specjalistów oprócz wymaganych rozporządzeniem "koszykowym". 

W celu ułatwienia pacjentom identyfikacji ośrodka realizującego leczenie onkologiczne na nowych warunkach, zobowiązano świadczeniodawców do umieszczenia na zewnątrz budynku, w którym udzielane są  świadczenia, w miejscu ogólnie dostępnym, tablicy ze znakiem graficznym - "logo szybkiej terapii onkologicznej".

W zakresie radioterapii wprowadzono możliwość rozliczenia świadczenia towarzyszącego (zakwaterowania i transportu) do leczenia radioterapią. Pozwoli to na finansowanie zakwaterowania pacjenta w innym miejscu niż podmiot działalności leczniczej.

Czytaj: Pakiet onkologiczny: wątpliwości z powodu niejasnych przepisów >>>

Uwzględniając uwagi, zgłoszone między innymi przez konsultantów wojewódzkich ds. okulistyki oraz Pracodawców RP, utrzymano w roku 2015 dotychczasową wycenę grup B18 i B19 dotyczących usunięcia zaćmy.

Wprowadzone zmiany wynikają z konieczności dostosowania przepisów wydanych przez prezesa NFZ do obowiązujących aktów prawnych, w szczególności do znowelizowanej ustawy z  27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie przepisów rozporządzenia ministra zdrowia z  20 października 2014 roku zmieniających rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. poz. 1441).