Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy w odpowiedzi na prośbę ministra zdrowia o wskazanie niezbędnych do przeprowadzenia zmian w ochronie zdrowia, wymienia między innymi podwyżki dla lekarzy oraz uchylenie niektórych przepisów nakładających na lekarzy określone obowiązki.

Zmiany wynagrodzeń lekarze wskazali jako konieczne do wprowadzenia „od zaraz”. Zaproponowali wzrost wynagrodzenia zasadniczego tych lekarzy, których płace są ustalane przez Ministerstwo Zdrowia, czyli lekarzy stażystów - do 3,5 tys. złotych (obecnie - 2007 zł), lekarzy rezydentów (nie zmienianego od 7 lat) do 4400 zł (obecnie 3170) oraz 4800 zł - po 2 latach rezydentury(teraz 3458), a w specjalizacjach deficytowych odpowiednio do 4900 i 5300 zł.

OZZL zaproponował także wzrost wynagrodzenia lekarzy zatrudnionych w podmiotach leczniczych działających w formie jednostki budżetowej. Teraz miesięczna płaca zasadnicza lekarza specjalisty wynosi od 1860 do 3950 zł. Związek postuluje, aby płaca lekarza specjalisty wynosiła „3 średnie krajowe”, czyli około 12.000 zł.

Jako problemy do natychmiastowego rozwiązania OZZL proponuje uchylenie niektórych przepisów zawartych w rozporządzeniach ministra zdrowia, między innymi zobowiązującego lekarzy do wskazywania na recepcie odpłatności za leki refundowane, zobowiązującego lekarzy AOS do corocznego konsultowania pacjentów leczonych w POZ, ograniczającego prawa nabyte anestezjologów „jedynkowiczów” do wykonywania tych czynność, które przedtem przez lata wykonywali, oraz zobowiązującego lekarza do konsultacji z ordynatorem oddziału każdego przypadku odmowy przyjęcia dziecka do szpitala.

Lekarze proponują także zniesienie przepisu, który pozwala kontrolerom NFZ na decydowanie, który lek refundowany był przez lekarza wypisany zgodnie z wiedzą medyczną i na nakładanie administracyjnej kary na świadczeniodawcę w przypadku, gdy NFZ uzna, iż lek nie był wypisany we właściwym wskazaniu.

W ramach rozwiązań systemowych OZZL proponuje wprowadzenie ustawowej płacy minimalnej dla lekarzy zatrudnionych w publicznej ochronie zdrowia w wysokości: 2x „średnia krajowa” dla lekarza niespecjalisty oraz 3 x dla specjalisty, podpisanie ponadzakładowego układu zbiorowego pracy dla lekarzy zatrudnionych w publicznej ochronie zdrowia przewidującego płace dla lekarzy w podanej wysokości oraz wprowadzenie rynkowych zasad kształtowania płac lekarzy poprzez uwolnienie cen za refundowane świadczenia zdrowotne i zaniechanie administracyjnego limitowania świadczeń refundowanych przez państwo.

OZZL postuluje, aby limity czasu pracy, przewidziane w dyrektywie o czasie pracy UE, odnosiły się do osoby, a nie do miejsca zatrudnienia i aby obejmowały także lekarzy zatrudnionych na podstawie innej niż umowa o pracę.

Związkowcy proponują też zwiększenie limitów przyjęć na studia lekarskie, zwiększenie ilości rezydentur, alby każdy lekarz mógł specjalizować się, przywrócenie stażu podyplomowego, wprowadzenie możliwości odliczania od podstawy opodatkowania kosztów związanych z wykonywaniem zawodu lekarza przez lekarzy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, likwidację wielu biurokratycznych obowiązków oraz powołanie instytucji koronera.

Związek proponuje też, aby podstawą finansowania ochrony zdrowia był budżet państwa, który będzie rozdzielany na osobę (obywatela) w postaci tzw. bonu zdrowotnego, spełniającego rolę składki zdrowotnej. Bon może być przekazywany przez obywatela do wybranej przez niego firmy realizującej zadania z powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego i konkurującej z innymi firmami tego typu. Rozdział tych środków dokonywałby się na zasadach rynkowych zgodnie z założeniem reformy z 1999 roku (nigdy do końca nie zrealizowanym), że „pieniądze idą za pacjentem”.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.ozzl.org.pl, stan z dnia 9 grudnia 2015 r.