Jak wynika z pisma skierowanego przez OSSP do Dyrektora ŚOW NFZ, równość wszystkich wobec prawa wynika z Konstytucji RP, a następnie z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Tymczasem, kontrole przeprowadzone w Śląskim Oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia wykazały wiele nieprawidłowości w wyborze ofert świadczeniodawców w trakcie ostatniego kontraktowania świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego.

W związku z powyższym, OSSP chce zwrócić uwagę na „istotę równości wszystkich szpitali funkcjonujących na rynku”. Zdaniem Stowarzyszenia, obowiązkiem NFZ jest zapewnienie równiego traktowania wszystkich świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i prowadzenie postępowania w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych ma świadomość ułomności systemu kontraktowania, jednak sprzeciwia się złej praktyce nierównego traktowania, polegającej na faworyzowaniu niektórych szpitali i zaburzaniu w ten sposób równego statusu podmiotów funkcjonujących na rynku usług medycznych. Chodzi o nieuczciwe działania jednego z podmiotów leczniczych, który brał udział w kontraktowaniu świadczeń szpitalnych, mimo braku odpowiedniej infrastruktury technicznej i medycznej. Śląski Oddział NFZ świadomie przeprowadził wówczas kontrolę dopiero po zakończeniu kontraktowania, co wzbudziło zdecydowany sprzeciw świadczeniodawców, którzy od lat wykonują usługi finansowane ze środków publicznych.

Stowarzyszenie zwraca również uwagę na problem dyskryminowania szpitali chirurgii jednego dnia w województwie śląskim, przy jednoczesnym wspieraniu tej formy leczenia w innych województwach. Zdaniem OSSP, nie można nie zauważyć znaczenia szpitali jednego dnia dla rozwoju systemu ochrony zdrowia. Ponadto, lepsze finansowanie tych podmiotów leczniczych spowoduje szerszy dostępno leczenia, a na tym przecież zależy Narodowemu Funduszowi Zdrowia. Jak uważa OSSP, w sytuacji istotnego niedofinansowania budżetu śląskiego NFZ, skierowanie szerszego strumienia pieniędzy do szpitali jednodniowych jest działaniem gospodarnym, a przy tym odpowiadającym na potrzeby województwa.

W związku z powyższym, OSSP ponownie zwraca się do Dyrektora SOW NFZ z prośbą o dostrzeżenie potencjału i korzyści wynikających z funkcjonowania szpitali jednodniowych na terenie województwa śląskiego.

Źródło: www.szpitale.org