Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej jest zakładem zamkniętym. Przebywają w nim na leczeniu chorzy psychicznie sprawcy przestępstw, u których nadal zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, że popełnią zbrodnię. Ośrodek przyjmuje także na leczenie pacjentów przejawiających zachowania agresywne, które nie mogły być opanowane w zakładzie psychiatrycznym.

22 stycznia 2014 roku wchodzi w życie ustawa o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzającymi zagrożenie dla życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób. Dzięki tym zmianom sądy będą miały możliwość kierowania na terapię sprawców groźnych przestępstw, którzy po odbyciu kary w zakładzie karnym mogliby – z powodu zaburzonej psychiki lub preferencji seksualnych – popełnić na wolności kolejne przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności seksualnej.
Wobec takich osób będzie można stosować nadzór prewencyjny lub umieścić je w nowo utworzonym Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym. Ośrodek ten będzie podlegał ministrowi zdrowia.

Zmiany w prawie będą dotyczyły osób spełniających łącznie następujące warunki:
-     zostały prawomocnie skazane za przestępstwo,
-     orzeczono wobec nich za ten czyn karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania,
-     odbywają karę w tzw. systemie terapeutycznym – jest to istotna zmiana w stosunku do pierwotnej wersji projektu, która powoduje zawężenie kręgu do ok. 2300 osób z ponad 80 tysięcznej populacji skazanych,
-     w trakcie postępowania wykonawczego stwierdzono u nich zaburzenia psychiczne w postaci upośledzenia umysłowego, zaburzenia osobowości lub zaburzenia preferencji seksualnych,
-     stwierdzone zaburzenia psychiczne wykazują taki charakter lub nasilenie, że zachodzi wysokie prawdopodobieństwo popełnienia czynu zabronionego z użyciem przemocy lub groźbą jej użycia przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności seksualnej,
-     czyn, jaki może zostać popełniony przez te osoby, należy do szczególnie groźnej kategorii przestępstw – jest zagrożony karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej 10 lat.

www.ms.gov.pl