Stowarzyszenie wystąpiło do okręgowego sądu pielęgniarek i położnych okręgowej izby pielęgniarek i położnych wniosek o przesłanie kserokopii lub skanów orzeczeń wydanych w latach 2011 – 2014.

Przewodnicząca sądu odmówiła udostępnienia wnioskowanej informacji. Uznała bowiem, iż art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz.1198 ze zm.) nie ma zastosowaniu do sądu pielęgniarek i położnych.

Stowarzyszenie wniosło skargę na bezczynność organu. WSA zgodził się, iż sąd dopuścił się przewlekłości.

Zdaniem sądu okręgowy sąd pielęgniarek i położnych jest podmiotem wykonującym zadania publiczne, zobowiązanym do podejmowania działań w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej.

Na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej obowiązek udostępniania informacji publicznej nałożony bowiem został wprost na organy samorządów gospodarczych i zawodowych, jako podmioty wykonujące zadania publiczne.

Czytaj: WSA: dane zawarte w orzeczeniach sądów lekarskich są jawne>>>

Sąd przypomniał, iż informacją publiczną jest każda informacja wytworzona przez władze publiczne oraz osoby pełniące funkcje publiczne oraz inne podmioty, które wykonują funkcje publiczne lub gospodarują mieniem publicznym, jak również informacje odnoszące się do wspomnianych władz, osób i innych podmiotów, niezależnie od tego, przez kogo zostały wytworzone.

Informacja publiczna dotyczy sfery faktów. Jest nią między innymi treść dokumentów wytworzonych przez organy władzy publicznej i podmioty nie będące organami administracji publicznej, treść wystąpień, opinii i ocen przez nie dokonywanych, niezależnie do jakiego podmiotu są one kierowane i jakiej sprawy dotyczą.

Zgodnie z art. 61 ust. 1 Konstytucji RP ustalone zostało prawo do informacji publicznej obejmującej uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego.

Wyrok WSA w Gdańsku z 13 stycznia 2015 roku, sygn. akt II SAB/Gd 180/15, nieprawomocny.