Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 11 marca 2015 roku w sprawie wzoru o wydanie zezwolenia na prowadzenia hurtowni farmaceutycznej (Dz. U. poz. 361) ma umożliwić szybką weryfikację zakresu wniosku. Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu wydanego już rozporządzenia, wzór wniosku w części określonej dwujęzycznie został opracowany zgodnie z procedurą w zakresie inspekcji i wymiany informacji, opracowaną przez Europejską Agencję Leków.

Czytaj: Stowarzyszenie Eksporterów Równoległych za obowiązkiem sprzedaży leków hurtowniom >>>

We wniosku o wydanie zezwolenia podmiot wskazuje między innymi dane pozwalające na jego identyfikację (np. firmę oraz adres i miejsce zamieszkania albo firmę oraz adres i siedzibę wnioskodawcy, numer NIP, REGON, KRS, adres hurtowni farmaceutycznej), czy określenie działalności (wskazanie produktów leczniczych, zakresu objętego zezwoleniem, produktów leczniczych o wymaganiach dodatkowych). 

Wskazanie we wniosku przez przedsiębiorcę numeru NIP jest niezbędne ze względu na międzynarodowy charakter zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej. NIP identyfikuje w sposób jednoznaczny podatnika na terytorium Unii Europejskiej.

Rozporządzenie weszło w życie 17 marca 2015 roku.