Karta indywidualna ratownika medycznego będzie dokumentem potwierdzającym udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej przez ratowników medycznych. Wzór zacznie obowiązywać od dnia 11 maja 2016 r.

Nowelizacja ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 757) pozwoliła ratownikom medycznym na wykonywanie zawodu poza jednostkami systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, zarówno w podmiotach leczniczych, a także poza nimi. Tym samym zaszła konieczność stworzenia dokumentu, w którym odnotowywane będą świadczenia opieki zdrowotnej udzielone przez ratownika medycznego.

W karcie, której wzór określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie wzoru karty indywidualnej ratownika medycznego (Dz. U. poz. 576), ratownik będzie mógł wypełnić między innymi dane dotyczące pacjenta (imię, nazwisko, adres miejsca zamieszkania, numer PESEL), wywiadu, opisu stanu zdrowia pacjenta, rozpoznania, udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej, czy listy zastosowanych produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych.

Rozporządzenie wejdzie w życie w dniu 11 maja 2016 r.

Opracowanie: Jacek Tkacz, RPE WK

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 27 kwietnia 2016 r.