Rozporządzenie ministra zdrowia z 20 kwietnia 2016 roku w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego (Dz. U. poz. 587) - dalej r.m.cz.r., składa się z 4 załączników.


Załącznik nr 1 do r.m.cz.r. zawiera wykaz medycznych czynności ratunkowych, które mogą być wykonywane samodzielnie przez ratownika medycznego. Wśród wyżej wymienionych czynności rozporządzenie wymienia między innymi ocenę stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania i decyzji o podjęciu lub odstąpieniu od medycznych czynności ratunkowych, bezprzyrządowe przywracanie drożności dróg oddechowych, przyrządowe przywracanie i zabezpieczenie drożności dróg oddechowych, wykonywanie intubacji dotchawiczej i prowadzenie wentylacji zastępczej w nagłym zatrzymaniu krążenia, wykonywanie defibrylacji ręcznej na podstawie EKG i defibrylacji zautomatyzowanej, monitorowanie czynności układu oddechowego, opatrywanie ran czy podawanie leków wymienionych w załączniku nr 1 do r.m.cz.r.

Czytaj: Od 11 maja 2016: wzór karty indywidualnej ratownika medycznego>>>


Załącznik nr 2 do r.m.cz.r. określa medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego pod nadzorem lekarza systemu. Obejmują one:

1) medyczne czynności ratunkowe wymienione w załączniku nr 1 do r.m.cz.r.;

2) wykonywanie intubacji dotchawiczej z użyciem środków zwiotczających;

3) zakładanie sondy żołądkowej i płukanie żołądka, po zabezpieczeniu drożności dróg oddechowych;

4) cewnikowanie pęcherza moczowego;

5) asystowanie przy innych medycznych czynnościach ratunkowych;

6) podawanie leków.
Załącznik nr 3 do r.m.cz.r. określa świadczenia zdrowotne inne niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane samodzielnie przez ratownika medycznego, wśród których należy wymienić podjęcie i prowadzenie podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, bezprzyrządowe przywracanie drożności dróg oddechowych, wykonywanie kaniulacji żył obwodowych, wykonywanie dojścia doszpikowego przy użyciu gotowego zestawu, odbarczenie odmy prężnej drogą nakłucia jamy opłucnowej, tamowanie krwotoków, przyjęcie porodu nagłego, cewnikowanie pęcherza moczowego, wykonywanie i ocena zapisu EKG, wykonywanie pomiaru temperatury głębokiej.
Załącznik nr 4 do r.m.cz.r. obejmuje świadczenia zdrowotne inne niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego na zlecenie. Świadczenia te obejmują świadczenia wymienione w załącznikach nr 1-3 do r.m.cz.r., a także asystowanie przy drobnych zabiegach chirurgicznych (zszywanie ran, zakładanie drenów).


Rozporządzenie w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego wejdzie w życie 12 maja 2016 roku.