Rozporządzenie określa zasady obliczania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ).

Ustawa z 23 marca 2017 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, czyli ustawa o tzw. sieci szpitali, wprowadziła nową instytucję prawną w postaci systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, który będzie główna formą zabezpieczenia dostępu do leczenia szpitalnego.

Zgodnie z tą ustawą finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez szpitale zakwalifikowane do sieci będzie oparte w znacznej mierze na finansowaniu ryczałtowym, obejmującym łącznie wszystkie profile, rodzaje i zakresy, w ramach których świadczeniodawca udziela świadczeń (łącznie ambulatoryjne leczenie specjalistyczne, leczenie szpitalne i rehabilitację).

Przyjmując ryczałtową formę rozliczania świadczeń odstąpiono od finansowania pojedynczych przypadków i procedur na rzecz finansowania w ramach jednej kwoty całości opieki udzielanej pacjentom w danym okresie rozliczeniowym.

 

Rozporządzenie określa wzory obliczania ryczałtu dla danego świadczeniodawcy oraz zmienne dane dla danego oddziału wojewódzkiego NFZ.

Podstawowy wzór na obliczanie zawiera trzy zmienne: prognozowaną cenę jednostki sprawozdawczej, określaną przez dany oddział NFZ w planie zakupu, skorygowaną liczbę jednostek sprawozdawczych oraz wskaźnik Q, będący współczynnikiem korygującym o charakterze jakościowym.

Projekt rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.

W celu ułatwienia analiz rozwiązań zaproponowanych we wprowadzanych rozporządzeniem wzorach, służących do ustalania wysokości ryczałtu PSZ, resort zdrowia opublikował także plik .xlsx zawierający symulator obliczania ryczałtu PSZ w danym oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, opracowany na podstawie projektu rozporządzenia.

Źródło: www.mz.gov.pl