Świadczeniobiorcy są zobowiązani do potwierdzania swojego prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. Jednym ze sposobów potwierdzenia jest złożenie pisemnego oświadczenia przez pacjenta, bądź jego przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego lub faktycznego. Nowe wzory stosownych oświadczeń opublikowano w dniu 26 marca 2015 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

W oświadczeniach, których wzory określają załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 438), świadczeniobiorca wskazuje między innymi swoje dane (imię i nazwisko, PESEL, dokument potwierdzający tożsamość, adres zamieszkania) oraz podstawę prawną do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Świadczeniodawca przyjmujący oświadczenie zobowiązany jest stwierdzić zgodność wpisanych przez świadczeniobiorcę danych z okazanym mu dokumentem tożsamości. Ponadto na oświadczeniu musi znaleźć się pieczątka lub nadruk zawierające dane adresowe świadczeniodawcy oraz numer umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, podpis osoby przyjmującej oświadczenie oraz data jego złożenia.

Poprzednie wzory oświadczeń określone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1421) musiały zostać zmienione, z uwagi na wejście w życie ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1004). Ustawa ta rozszerzyła pojęcie świadczeniobiorcy, dzięki czemu prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych posiadają również osoby, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą, lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 z późn. zm.), a nie posiadają prawa do świadczeń z tytułu objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym. W nowych oświadczeniach uwzględniono więc nową podstawę prawną do świadczeń opieki zdrowotnej. Ponadto na oświadczeniach zawarto informację, iż mogą one być wypełniane pismem ręcznym, maszynowym lub komputerowym.

Dotychczasowe wzory oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej określone rozporządzeniem z dnia 11 grudnia 2012 r. mogą być stosowane, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie nowego rozporządzenia, z wyłączeniem przypadków, gdy oświadczenie składają osoby, które uzyskały do tego prawo na podstawie ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw.

Nowe rozporządzenie wejdzie w życie w dniu 10 kwietnia 2015 r.

Opracowanie: Jacek Tkacz, RPE WK

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 27 marca 2015 r.