Zdaniem prokuratora uchwała rady naruszyła kilka paragrafów. Mogło dojść do naruszenia prawa, kiedy powiat olkuski, poprzez podjęcie  uchwały, wyzbył się realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i przekazał je spółce kapitałowej Nowy Szpital Sp. z o.o., pomimo ustawowego obowiązku zapewnienia tych zadań przez jednostki samorządu terytorialnego.

Po drugie – błędnie przyjęto, że przekazanie zadań olkuskiego ZOZ-u nieistniejącemu jeszcze wtedy Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej zapewni dalsze nieprzerwane udzielanie świadczeń zdrowotnych bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości, podczas gdy, zdaniem prokuratora, prowadzi do działania sprzecznego z przepisami i nie spełnia wymogów prawnych.

„Zgodnie z Konstytucją RP, władze publiczne mają obowiązek zapewnić obywatelom, niezależnie od ich sytuacji finansowej, równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. W ustawie o zakładach opieki zdrowotnej określono, że publiczny ZOZ utworzyć może jednostka samorządu terytorialnego" - uzasadnia w swoje stanowisko prokurator okręgowy.

Dodaje: "Wskazane jest równie, jakie podmioty mogą utworzyć niepubliczny ZOZ. To rozróżnienie na publiczne i niepubliczne ma ogromne znaczenie. Określono bowiem, że publiczne zakłady są tworzone przez organy administracji publicznej, co stwarza gwarancję i zabezpieczenie, że zakłady te będą mogły realizować cele, dla których je utworzono".

Prokurator chce, aby zaskarżona uchwała została unieważniona. Podobna sytuacja miała miejsce w roku 2010, kiedy to Naczelny Sąd Administracyjny uznał za nieważną umowę dotycząca szpitala w Blachowni (powiat częstochowski), uzasadniając to, że ochrona zdrowia to zadanie samorządu, którego nie można się zrzec, przekazując jego realizację prywatnej spółce.

Cały artykuł: www.przeglad.olkuski.pl