Projektowana regulacja zastąpić ma dotychczasowe rozporządzenie z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie wniosku o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego (Dz. U. Nr 36, poz. 202).

Przedmiotowa zmiana wynika z nowelizacji Prawa farmaceutycznego w szczególności art. 10, który określa elementy wniosku o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, a także dokumenty dołączone do tego wniosku.

Zgodnie z projektem rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni o dnia publikacji w Dzienniku Ustaw.

Projekt został przekazany do uzgodnień zewnętrznych w dniu 8 października 2013 r. Termin zgłaszania uwag upływa
w dniu 31 października 2013 r.

Uwagi można przesyłać na adres: dorota.kedzinska@mz.gov.pl


Zobacz projekt>>>

Źrdóło: www.mz.gov.pl