Stanowisko w tej sprawie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej ogłosiło po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia w sprawie recept, który resort zdrowia przekazał do konsultacji. 

Prezydium NIL przyznaje, że postulat nie może zostać na tym etapie uwzględniony w opiniowanym akcie prawnym, gdyż wymaga zmian ustawowych, ale z racji jego wagi dla środowiska lekarskiego musi zostać przypomniany.

 


Problem z danymi osoby wystawiającej receptę

A w doniesieniu do samego projektu rozporządzenia Prezydium za nadmierny uznaje przewidziany w treści przepisu § 3 ust. 2 wymóg nanoszenia w formie nadruku lub pieczątki na receptę wystawianą w postaci papierowej danych, o których mowa w art. 96a ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Prawo farmaceutyczne, tj. danych dotyczących podmiotu, w którym wystawiono receptę lub osoby, która wystawiła receptę pro auctore albo receptę pro familiae oraz danych dotyczących osoby wystawiającej receptę albo odpis recepty.

Zdaniem samorządu lekarskiego wystarczającym wymogiem jest przewidziany w treści § 3 ust. 1 projektu wymóg zamieszczenia tych danych w sposób czytelny, trwały oraz niebudzący zastrzeżeń, co do autentyczności recepty. - Nie każda recepta papierowa z naniesionymi odręcznie ww. danymi jest receptą nieczytelną. Tymczasem projektowane brzmienie § 3 ust. 2 rozporządzenia sprawi, że recepta taka, pomimo prawidłowości i czytelności naniesionych danych, nie będzie wystawiona zgodnie z rozporządzeniem, co będzie mogło skutkować problemem z jej realizacją - czytamy w opinii. 

Czytaj: E-receptę odbierzemy na rządowej aplikacji w smartfonie>>