Opublikowane wczoraj rozporządzenie ma wprowadzić jednolite standardy w zakresie opieki nad ciążami, które przebiegają z komplikacjami. Nadrzędnym celem nowych regulacji jest zmniejszenie liczby dzieci urodzonych przedwcześnie oraz zmniejszenie liczby patologii wśród noworodków, jak również zmniejszenie częstości powikłań u kobiet w ciąży oraz usprawnienie pracy na oddziałach położniczych i neonatologicznych.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w dziedzinie położnictwa i ginekologii z zakresu okołoporodowej opieki położniczo-ginekologicznej, sprawowanej nad kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu, w przypadkach występowania określonych powikłań oraz opieki nad kobietą w sytuacji niepowodzeń położniczych (Dz. U. poz. 2007) wprowadza standardy medyczne w takich obszarach jak:

- nadciśnienie tętnicze u kobiet ciężarnych;

- poród przedwczesny;

- ciąża bliźniacza;

- niedotlenienie wewnątrzmaciczne płodu;

- krwotok porodowy;

- opieka nad kobietą w sytuacji niepowodzeń położniczych.

Standardy są wynikiem prac ekspertów w ramach „Koalicji na rzecz bezpiecznego porodu” z udziałem Konsultantów Krajowych w dziedzinie perinatologii, ginekologii i położnictwa, neonatologii oraz przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego i Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego.

Nowe standardy zaczną obowiązywać od 2 czerwca 2016 r.

Opracowanie: Alicja Plichta

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 2 grudnia 2015 r.